Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jan 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ gÀAeÁ£À©  UÀA dAVè¸Á§ ªÀ. 60 eÁw. ªÀÄĹèA G,ªÁå¥ÁgÀ ¸Á, G¥Àà®zÉÆrØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ   vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è gÁwæ ¢Ã¥À ºÀaÑ  ªÀÄ®VzÀÄÝ  gÁwæ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä  ¢Ã¥À £É®PÉÌ GgÀ½   DPÀ¹äPÀªÁV CzÀÄ eÉÆÃ¥ÀrUÉ vÀUÀÄ° eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ F 1) 06 aî ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä C,,Q,,/- 6000-gÀÆ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000/- gÀÆ3) 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ C.Q.300004) ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §mÉÖ §gÉ C,,Q,,      19000/- gÀÆ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C,,Q,, 80000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:01/2015 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                      ¢£ÁAPÀ ¢:18-01-2015 gÀAzÀÄ 00-15 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è è ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï. ¹AzsÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄ°è£À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .FvÀ£À ±ÀrØ£À°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï ¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ±ÉrØ£À°èzÀÝ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, §mÉÖ §gÉ, PÁ¼ÀÄ PÀr, n.«, ¦üæÃqïÓ, ¥sÁå£ï, ¥sÀ¤ðZÀgïì, ¸ÀÄlÄÖ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,50,000/-gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ vÀgÀĪÁgÀ 2 PÉÊUÀ½UÉ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 01/2015 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÁjUÉ C¢üPÁj ¸Á: zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ ºÁ,ªÀ. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ §¼Áîj FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 47/¦3 gÀ°è 5 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA 47/¦8 gÀ°è 2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ¤zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¦½î¥É¸ÀgÀÄ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16-01-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ºÉÆ®UÀ½UÉ ¨É¼É £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ  1) ¤Ã®PÀAlgÁªï eÁVÃgÀzÁgÀ  2) ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ eÁVÃgÀzÁgÀ  3) D®ªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 4) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà  5) mÉîgï ªÀ° vÀAzÉ vÀAzÉ PÉÆ®Ä«Ä PÁ²A¸Á¨ï  6) ªÀĺÀäzï vÀAzÉ a£ÀÄß«ÄAiÀiÁ ¸Á: zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄEªÀgÀÄUÀ¼É®è CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ¢AzÀ ¥Àlègï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¦½î¥É¸ÀgÀÄ ¨É¼É ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:15/2015 PÀ®A. 143,147,447,506,gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ 18 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.