Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jul 2013

Reported crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :05/07/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÉñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀàUËqÀ,37ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CA§tÚ vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ §AzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀvÉÆqÀVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CA§tÚ PÀÆr ©r¹zÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ºÀA¥ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ ºÉÆqÉzÀħqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É FPÉAiÀÄ£ÀÄß E°èAzÀ PÀ¼ÀÄ»¹ ©qÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ZÁUÀ¨Á«UÉ ºÀA¥ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¤Ã£Éà PÀ½¹PÉÆnÖAiÀÄ®è ¤£ÀUÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrÛä CAvÁ CA¢zÀÝ£ÀÄ. gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ½¹PÉÆnÖgÀ¯Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÉÆâ®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ CA§tÚ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀqÉØ¥À°è, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgÀ ºÁUÀÆ CA§tÚ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ C°èAiÉÄà ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, CAiÀÄå¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CzÀgÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ CA§tÚ¤UÉ ¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaѤAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ,JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄaÑ£À Kn¤AzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,CA§tÚ¤UÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¯Éà ªÀÄPÀÌ¼É £À£Àß vÀªÀÄä£À ¸ÀA¸ÁgÀ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrÃj E°èUÉ ªÀÄÄV¢®è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÄâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2013 PÀ®A : 326, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

05/07/2013 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ®¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀtÂzÀÄUÀðªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀtÚ £ÁUÀ®¥ÀÆgï 45 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G- ºÀtÂzÀÄUÀðªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á-©.Dgï.UÀÄAqÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ dAiÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÀÄUÀðªÀÄ zÉë ¥ÀÆeɪÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV £ÁåAiÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÁV  ¸ÀzÀj DgÉÆæ dAiÀÄ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ  ¥ÀæZÉÆzÀ£ÉªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ  AiÀÄAPÉƧ,ªÀÄ»§Æ§Ä ªÀÄvÀÄÛ C¤¯ï PÀĪÀiÁgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÀt zÀÄUÀðªÀÄ zÉêÀ¸ÀÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃqÉ-§qɪÀiÁr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀAiÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-93/2013 PÀ®A-341.323.109.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 06-0-2013 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£ÁßgÀrØ ¹¦¹-244 zÉêÀzÀÄUÀÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ @ «dAiÀÄ vÀAzÉ: ²æñÉÊ® F½UÉ, 30ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á; EAZÀUÉÃgÁ vÁ: EAr f¯Áè ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `` K E°èUÉ ¨Á '' CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ°è ºÉÃUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/2013 PÀ®A. 504,323,353,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 06-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁmÉPÀgï, 48ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½, FvÀÀ£ÀÄ §¸Àì¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæüvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÀļɤÃgÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀÀ°è ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæüvÀgÀÄ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ 1) §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 2) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 3) vÁAiÀĪÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 4) ZÀAzÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 5) ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 6) «dAiÀĪÀÄä vÀAzÀ ªÀiÁ£À¥Àà J¯ÁègÀÄ eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ªÀUÀqÀA§½ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUïð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ fãÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 1 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÁÝUÀ, 1) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÀ: ©üêÀÄAiÀÄå, 40ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 35ªÀµÀð, 3) ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 45ªÀµÀð, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå, 30ªÀµÀð, 5) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå, 27ªÀµÀð, 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: §ÄqÀØAiÀÄå, 50ªÀµÀð, 7) gÁd¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj, 25ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÉÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÄl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è£À PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉgÉPÀqÉUÉ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÁgÀ¼ÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ``F ¸ÀƼÉzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ '' JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ §®UÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ §eÁgÀPÉÌ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ §¸À« EzÁÝAUÀ EzÁÝ¼É CAvÁ CAzÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß MzÀÄÝ PÉÆAzÀÄ ©rj CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2013 PÀ®A. 143,147,447,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.07.2013 gÀAzÀÄ 65 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.