Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Aug 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 5/8/15 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ GªÉÄñÀégÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÀiÁlÆgÀÄ Nt ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 26 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆà ¸Á:PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-949 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ r¥ÉÆà JzÀÄj£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® wgÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ  d£À¸ÀAzÀt¬ÄAzÀ PÀÆrzÀ gÀ¸ÉÛ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ ¸ÀÄeÁvÁ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀÄeÁvÁ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå 52 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G: GzÀAiÀĪÁt ¥ÀvÀæPÀvÀð ¸Á: ªÀiÁlÆgÀÄ Nt ªÀÄ¹Ì vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.63/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁVtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ:05/08/15 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮುದಗಲ್ಲ ಮೆಗಳಪೇಟೆ ಅಂಕಲಿಮಠ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ & ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀÄವರೊಂದಿಗೆ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಎರಡು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ 1) .ಪಿ.-27/ಡಬ್ಲೂ-3599 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ 2) ಐಷರ ಕಂಪನಿಯ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ  ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂನೋಡಲಾಗಿ 92241301320  & ಇಂಜಿನ ನಂ, F95385 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ-907 ಅಂತಾ ಇದ್ದು,  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA:  137/2015 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                 ದಿನಾಂಕ:05/08/15 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮುದಗಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ  ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ & ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀÄವರೊಂದಿಗೆ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ, ಕೆ,-36/ಜಿ-106 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಗಿ ಎರಡು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಬಂದಿದ್ದು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ 1)  ಕೆ.-36/ಟಿ.ಸಿ 3404  & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ 2) ಮಹಿಂದ್ರಾರ ಕಂಪನಿಯ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ  ನಂಬರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ನಂ, ZKBC04299 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿಯ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಂಬದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಮತ್ತು ಸರಕರಾದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA:  138/2015 PÀ®A. 4(1), 4(1A), 21 MMDR ACT-1957  ªÀÄvÀÄÛ 379 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 05-08-2015 ರಂದು 5-40 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಜಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1)ಖಾಜಸಾಬ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ್ ನದಾಫ್, ವಯ:55, ಜಾ:ಪಿಂಜಾರ್, :ಗಾದಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ:ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಜಿ.ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು.  ನೇದ್ದವನು ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ  ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ  gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 640, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ , ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ.500/- ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ನಂತರ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದ ಆರೋಪಿ 02 ಆದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಲಗಟ್ಟಿ, ವಯ:56, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ್, :ಹೋಟೆಲ್ , ಸಾ:ಹೆಗ್ಗಾಪುರ ಓಣಿ ಸಿಂಧನೂರು.ನೇದ್ದವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇವನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.3620/- ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅ.ಕಿ.ರೂ.500/- ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಆರೋಪಿತರು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಹತ್ತಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.145/2015, ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಕಲಂ.420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 08.01.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ eÁ£ï ªÉÄÊPÀ¯ï G: ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ ವಯಾ:46 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಹ.ಚಿ.ಗ ನೌಕರ  ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 4/10 ಜತ್ತಿ ಲೈನ್ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ FvÀ¤AzÀ  ಮತ್ತು ಇನ್ನೀತರೇಯವರಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 1 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀತರರು ಈಗ್ಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೌಕರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿವ್ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿವೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸದೇ, ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  124/2015 PÀ®A : 420, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ದಿನಾಂಕ 03.05.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 21.03.2015 ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗಯಾಸುದ್ದೀನ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ ವಯಾ:46 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : .ಚಿ. ನೌಕರ  ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 4/10 ಜತ್ತಿ ಲೈನ್ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಿ. ಮೈಕಲ್ ತಂದೆ ಪಿ. ಮೂರ್ತಿ  ವಯಾ: 60 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕ್ರಿಶ್ವಿಯನ್ : .ಚಿ. ನೌಕರ ಸಾ: ಸಿ & ಎಫ್ ಯು-6 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿಯ ರಸ್ತೆ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ FvÀನಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀತರೇಯವರಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 50 ಸಾವಿರದಂತೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರೇ 8 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಈಗ್ಗೆ 02 ತಿಂಗಳ  ಹಿಂದೆ ನೌಕರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿವ್ಯಾರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ 60 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸದೇ ವಿನಾಕಾರಣ ತಿರುಗಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೀಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015 PÀ®A : 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.08.2015 gÀAzÀÄ 46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.