Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jun 2016

Reported Crimes


  :                                                                                               
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:-05/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ; ªÀÄj°AUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, 28ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀgÀ CAiÀiÁå¼À. (©.CAiÀiÁå¼À)ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À  CtÚ£À ªÀÄUÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA. MBLHA10AWCHG00130 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁvÀ¥À½î AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV, zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆägÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÆ«£ÉqÀV ©æÃeï£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ©æÃeï£À ªÉÄðAzÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:122/2016 PÀ®A. 279, 337, 338, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 05-06-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ  J«ÄäUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä PÀgÀqÀPÀ¯ï£À ®ZÀÑ¥ÀàUËqÀ UÀƽ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è «zÀÄåvï ªÉÊgÀÄ ºÀjzÀÄ ©zÀÄÝ £É®ªÀÅ (¨sÀÆ«Ä) ªÀļÉAiÀiÁV vÉêÀªÁVzÀÝjAzÀ J«ÄäUÀ½UÉ «zÀÄåvï ªÉÊgÀ vÀUÀÄ° ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ 8 J«ÄäUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ±Álð DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà 8 J«ÄäUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CA.Q.  2,64,000/- gÀÆ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÀgÀqÀPÀ¯ï vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ.£ÀA: 06/2016  gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
QgÀÄPÀļÀzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 2-6-2016 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನು ಮೂಲಕ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳು ನಂದಿನಿ @ ಮರೆಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಠಾಣೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ     2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, '' ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಪರಮೇಶ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನು ದಿನಾಲು ಕುಡಿದು ಬಂದು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಾ, ನೀನು ದೇವದಾಸಿ ಮಗಳು ಸೂಳೇ ಬೋಸುಡಿ ಅಂತಾ ತನ್ನ ಸೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುವದಲ್ಲದೇ ನೀನು ಸಾಯಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುತಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ದಿನಾಂಕ 1-6-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರುವಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 121/2016  PÀ®A 498  ( ) 323  504 506 L¦¹ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂrgÀĪÁUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà jêÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀA¢¤ @ ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ ¸Á:ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:06/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÁß 12:00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É PÀ®A 306 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         
¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :06.06.2016 gÀAzÀÄ  41 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.