Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27/2/16 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 28/2/16 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ CªÀ¢ü AiÀÄ°è ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ Dgï.f.PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²ªÀ±ÀgÀt ¹gÉ«ÄPÀë CAUÀr JzÀÄjUÉ ¤°è¹  ºÉÆÃVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃSï GªÀÄgÀ vÀAzÉ ±ÉÃSï G¸Áä£ï ªÀÄĹèA 22 ªÀµÀð  G: «zÁåyð ¸Á: Dgï.¹. PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛ ªÀiÁ£À«.FvÀ£À mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36 n©-5037 EAfÃ£ï £ÀA.3RS02165 ZÀ¹ì £ÀA.WQTN7061910 2213 CA.Q.gÀÆ. 3,50,000/- mÁæöå° £ÀA. CNR-5420 CA.Q.gÀÆ.50,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/16 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 3/3/16 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ®Af¥ÉÆ® 40ªÀµÀð eÁw PÉÆgÀZÀ ¸Á: ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA.PÉJ-36 Ef-2351 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ¢AzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ zÁn ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀzÉà §®PÉÌ wgÀÄ«zÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ¸ÀAvÉÆõÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JlÄÖ ©zÀÄÝ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 60 ªÀµÀð eÁw PÉÆgÀªÀgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À ºÀ½î. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/16 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ದಿನಾಂಕ: 02-03-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾತ್ಮಿ  ಮೇರೆಗೆ  ಖಾನಾಪುರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ  ಹಿರೇ ರಾಯಕುಂಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ 1) ಕೆ.36/ ಟಿ.2716 2] ಕೆ..36/ಟಿ..6787, 3].ಪಿ 22/ಟಿ..3190, 4]ಕೆ..36/ಟಿ.ಸಿ 3242 5] ಕೆ.36 ಟಿ.ಸಿ 3186 ಐದು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಜೀಪನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಚಾಲಕರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ  ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜದನ ತುಂಬದೇ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಮರಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.27/2016 ಕಲಂ:4(1A),21 MMRD ACT 1957 ಮತ್ತು 379 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    
              ¢£ÁAPÀ: 02/03/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁjUÉ PÀQðºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ wÃgÀ¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ C¢üPÁj, ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉ¯ïPÀ¯ï ¨ÉÆÃqÀð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁåPïÖgï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä mÁåPÀÖgï£À mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©gÀĪÀ  PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ mÁåPïÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J. 36 n.©.7546 ªÀÄvÀÄÛ mÁåç° £ÀA. PÉ.J. 36 n.2730 CAvÁ E¢ÝvÀÄ EzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2.75 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï C.Q. 1750/- gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ  ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgï ºÁUÀÄ EzÀgÀ 1) ®PÀëöäAiÀÄå @ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå, vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 25ªÀµÀð, G: mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©.7546 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, eÁw: F½UÉÃgÀ, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ2)mÁåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J. 36 n.©.7546  £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.   & M§â ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.62/2016  PÀ®A: 4(1A) ,21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ.                      
¢£ÁAPÀ:-02/03/2016 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀ¥Àà ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ, 48ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á; ¦°UÀÄAqÀ UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À.

          ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛUÉAiÀÄÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄgɪÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ ElÄÖ ªÀiÁr CgÉÊPÉ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄgɪÀÄä 23ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ C®è°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀݼÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄgɪÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀzÉà EzÁÝUÀ, UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è, ©ÃUÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄgɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄgɪÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ   oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.               
            PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ «ªÀgÀ

1)     PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ºÉ¸ÀgÀÄ :- ªÀÄgɪÀÄä
2)   ªÀAiÀĸÀÄì        :- 23 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.
3)   JvÀÛgÀ              :- ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5.3 Cr.
  4) ªÉÄÊ §tÚ      :- PÀ¥ÀÄà§tÚ & zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR
         5) zsÀj¹zÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ        :- PÀAzÀÄ §tÚzÀ ®AUÀ,
                                 ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀÄ §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À
      6) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ   :- PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ.  
         
PÁgÀt F ªÉÄð£À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀļÀî  ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ  ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉ CxÀªÁ F PɼÀV£À £ÀA§gïUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                        2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.              

.                                                                                                                     
 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2016 gÀAzÀÄ 90 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33,700-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.  
                                                                           

Special Press Note


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

           £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï, ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmɧ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:23.12.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:07.03.2016 jAzÀ 10.03.2016 gÀªÀgÉUÉ ¥Àæw ¢£À 31 C¨sÀåyðUÀ¼ÀAvÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® ±ÉÊPÀëtÂPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À ¥ÀgÀ²Ã®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉAiÉÆÃ¯É ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ vÀ¥ÀàzÉà ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæQæAiÉÄÃUÁV ºÁdgÁUÀ®Ä w½AiÀÄ¥Àr¹zÉ.