Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2016

Special Press Note


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

           £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï, ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmɧ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸À±À¸ÀÛç ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:23.12.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:07.03.2016 jAzÀ 10.03.2016 gÀªÀgÉUÉ ¥Àæw ¢£À 31 C¨sÀåyðUÀ¼ÀAvÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¥ÀjÃPÉë ºÁUÀÆ ªÀÄÆ® ±ÉÊPÀëtÂPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À ¥ÀgÀ²Ã®£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÀgÉAiÉÆÃ¯É ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß FUÁUÀ¯Éà F PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:26.02.2016 gÀAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. PÁgÀt C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ vÀ¥ÀàzÉà ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæQæAiÉÄÃUÁV ºÁdgÁUÀ®Ä w½AiÀÄ¥Àr¹zÉ.