Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jun 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 11-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀºÀ£Áeï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JA.r. ªÁ»Ãzï ¥Á±Á 26 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12-11-110/7 ¸ÀÄSÁt PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1  1)JA.r. ªÁ»Ãzï  vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï dºÁAVÃgï ¸Á§ eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: E½AiÀÄgÀ Nt °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ  FvÀ£À eÉÆvÉUÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 25,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, 3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀÆ.75,000/- ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ  UÀ©üðt EzÀÝgÀÆ Hl ¤ÃqÀzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11-10-2013 gÀAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 75,000/- ºÀt, 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÖgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸ÀÄvÉÛêɠ  CAvÁ ªÁ¥Á¸À PÀ½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ fêÀ£ÁA±À PÉÆÃj PÉÆÃnðUÉ Cfð ºÁQzÀÄÝ 3000/- fêÀ£ÁA¸À PÉÆqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ27-0-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÞ PÉÆÃnðUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/16 PÀ®A 143,147, 498(J), 323,504 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ-1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              ¦üAiÀiÁ𢠹AzsÀĦæAiÀiÁ UÀAqÀ J£ï. gÁd±ÉÃRgÀ 21 ªÀµÀð eÁw »AzÀÄ PÀªÀiÁä G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:²æÃgÁªÀÄ ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï   vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1)J£ï.gÁd ±ÉÃRgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ  15-04-15 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è   2 ®PÀë ºÀt, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 700 UÁæA §AUÁgÀzÀ  D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ,  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV 3wAUÀ¼À UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, C®èzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸ÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CtÚ¤UÉ ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÄÝ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ J-1 ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼À CtÚ ¢£ÁAPÀ 14-7-15 gÀAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÁÛ£É.  J-1 UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-5-16 gÀAzÀÄ J-1 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.189/16 gÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/16 PÀ®A  498(J), 504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ-1961 CrAiÀÄ°è  UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ: 09.06.2016 ರಂದು 14:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ತಂ:ಬಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್, : ಅಫತಾಬ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಸಾ: ಮನೆ ನಂ: 13-2-2/30 ಬಸವ ನಿಲಯ, ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಲೋನಿ, ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಾಯಚೂರು  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೆವಿಡ್ಯೂಟಿ ಮೊಪೇಡ್ ನಂ: KA36 X3204 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ SLN ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಿಗೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಹನುಮಾನ್ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: KA36EC9464 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ರವರು ಆತನಿಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2016 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ & 187 LJA« DPÀÖ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.   
PÀ£Áß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ದಿನಾಂಕ 09-06-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà gÁeÉÃ¸ï ±ÉnÖ vÀAzÉ PÉ, ¨Á¸ÀÌgï ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð eÁw ±ÉnÖ G-PÀ£ÀPÀ ¯ÁqÀÓ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á- ªÀÄ£É £ÀA 1-11-53/54 ¥Àæ±ÁAvÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿದೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ರಾದ ಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 01-06-2016 ರಂದು 2300 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-06-2016 ರಂದು 0500 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯೋಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನ ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದವರ ವಿರುದ್ಧ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.131/2016 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                                                   .
¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :10.06.2016 gÀAzÀÄ  72 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.