Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                  ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð UÉÆAzÀ½ ¸Á: PÀjUÁgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ¤UÉ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆnÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸À»¸À¯ÁUÀzÉ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/10/2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ EgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ  ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 14.10.2012 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà UÉÆAzÀ½ ªÀAiÀÄ:55 ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:    23/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:  
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.10.2012 gÀAzÀÄ 58 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ