Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jun 2017

Reported Crimes


                                                                        

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀiÁf £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ Pˤì®gï JA.PÉ.¨Á§gï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀ zÀ¸ÀÛVj
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ J.r.©. ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£ÀzÀ Cr J£ï.PÉ.AiÀÄÄ.J¸ï.L.n. AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ M¼À ZÀgÀAr AiÉÆÃd£É PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ F PÁªÀÄUÁjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁf £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ JA.PÉ.¨Á§gï EªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛªÉ CAvÁ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06.06.2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JA.PÉ.¨Á§gï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ PÁªÀÄUÁj ¸ÀܼÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁªÀÄUÁjUÉ CrØ¥Àr¹, UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ JA.PÉ.¨Á§gï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ 2) ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ÃA, 3) ªÉƺÀªÀÄäzï ªÀ° ªÀÄvÀÄÛ 4) ºÁf ¨Á§ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, PÁªÀÄUÁj ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉaÑ£À §AzÉÆç¸ïÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
        ದಿನಾಂಕ 6/06/17 ರಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಯದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೋಮಪ್ಪಗೌಡ, 50 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಶಾಖಾಪೂರ ಹಾ.. ಫರಾ ಕಾಲೋನಿ ಮಾನವಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ  ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ (ಪಾಸ್ ಬುಕ್) ಮಾಡಿಸಲು ಅಂತಾ ಮಾನವಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನವಿಯ ಬಸವ ವೃತ್ತದಿಂದ .ಬಿ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ  ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30  ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಅಂದರೆ ಬಸ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ  ಮೋ.ಸೈ ನಂ ಕೆ..36/.ಎಲ್.3979 ನೇದ್ದರ ಸವರನಾದ ಹನುಮನಗೌಡ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರೋಜಮ್ಮಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸರೋಜಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈಗೆ ಮುಂಗೈಯಿಂದ ಮೊಣಕೈವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಬುಜಕ್ಕೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೋ.ಸೈ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 185/17 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


               ¢£ÁAPÀ 6-6-17 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå 27 ªÀµÀð eÁw PÁ¥ÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®  PÁ®wªÀÄä£ÀzÉÆrØ vÁ:UÀzÁé¯ï f¯Éè:ªÀĺɧƧģÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-22JJ¯ï-5424£ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀAUÀ¸Áé«Ä 25 ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ E¨Áæ»A FvÀ£ÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-1140 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ gÀAUÀ¸Áé«Ä PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¸ï£À ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯ÉUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV gÀAUÀ¸Áé«Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ EªÀjUÉ 2 PÁ®ÄUÀ½UÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C°èAiÉÄà J¼É ¤ÃgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è J¼É¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÃzÁAvÀUËqÀ vÁ¬Ä   gÀAfvÁ 4 ªÀµÀð, gÀAfvÁ 26 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: CªÀÄgÉÃUËqÀ D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ, J¼É¤ÃgÀÄ ªÁå¥Áj £À«Ã£ïPÀĪÀiÁgÀ 38 ªÀµÀð ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/17 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :07.06.2017 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.