Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ d«ÄÃ£ï ¸ÀªÉð £ÀA 1 gÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Àà @ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀtÚUËqÀgï, ªÀ: 63, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¨sÁUÀPÉÌ 1 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiËTPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¦vÁæfðvÀ d«ÄãÀUÀ¼À£ÀÄß «¨sÁUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À ¥ÀºÀt zÁR¯É PÀÄjvÀÄ ¹«¯ï zÁªÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ¸ÀtÚUËqÀgï ªÀ: 40, 2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ¸ÀtÚUËqÀgï, ªÀ: 34, 3) PÀj§¸Àì¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÀtÚUËqÀgï ªÀ: 24, J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¹«¯ï zÁªÀ ªÀiÁr¢Ýà ¸ÉÆPÀÄÌ K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ F ¨sÁUÀzÀ d«ÄãÀ£À°è £ÁªÀÅ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛà £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, F d«Ää£À°è PÁ®Ä ElÖgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2013 PÀ®A 447, 504, 323, 506, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ.23-02-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð eÁ.»AzÀÆ PÀëwæÃAiÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨ÉÊ®UÀÄqÀØ. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ CªÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ PÁwðPÀ ¨Ágï ¸À«ÄÃ¥À ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁwðPÀ ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ w¥ÀàtÚ ¦æAnAUï ¥Éæ¸ï FvÀ£ÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÝjAzÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¯Á®¥Àà ¸Á.¨ÉÊ®UÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀªÀ£Éà ¦ügÁå¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯Éà AiÀÄAPÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà PÀ£ÀPÀ¥Àà£À PÉÆ¯É PÉù£À°è £À£Àß «gÀÄzÀÝ PÉÆÃnð£À°è ºÉÃUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÁQë £ÀÄrzɯÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¯Á®¥Àà£À ªÀÄÄRPÉÌ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ ¸Àj¸À®Ä ¯Á®¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀÄgÉñÀ & w¥ÀàtÚgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¹zÁUÀ, ¯Á®¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄUÀ£Éà F PÉÆ¯É PÉøÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀzÀgÉƼÀUÁV ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2013 PÀ®A.504, 324, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UÉ¥Àà£ÀÄ ¸Á: ºÀ¼Éà ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢. £ÁgÁAiÀÄt PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ D±É CPÁAPÉëUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀ¼À ªÀÄ£ÀªÉÇð¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DAvÁ D ºÀÄqÀÄVAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2013. PÀ®A 366(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2013 gÀAzÀÄ 146 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.