Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Dec 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 06.12.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.50 ಗಂಟೆಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ²æà ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¸Áé«Ä ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮೆಹಬೂಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದೂಲ್ ಶೂಕೂರು ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಪಾನ್ ಶಾಫ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಕಾಕಾನಗರ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣ ಈತನು ತಾನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 65/2019 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  06.12.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 153/2019 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ:05.12.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಿರುಪಾದಿ ತಂದೆ ವೀರಣ್ಣ ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 3 ಜನರು ಮಾಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ  ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರ-ಬಾಹರ ಎಂಬ 52 ಏಲೆಗಳಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ²æà qÁPÉñï AiÀÄÄ. ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಅವಿನಾಶ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಪಿಎಸ್ಐ(ಪ್ರೋ), ಪಿ.ಸಿ. 283, 214, 01 &  592,  ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  4780-/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 23/2019 ಕಲಂ, 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್.ಐ.ಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ-640 ರವರು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:06.12.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.40 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂಚನಾಮೆ & ವರದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2019  PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

EAzÀÄ 06-12-2019 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀjªÁgÀ qÁ¨ÁzÀ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  r.J¸ï.¦ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è AiÀıÀªÀAvÀ ©¸À£À½î ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ, ಮತ್ತು ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ ಹಾಗೂ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ PÀÄj ªÀAiÀiÁ: 24ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ಹಾಗೂ ಇತರೆ 15 ಜನರ ಆರೋಪಿತರಿಂದ 1) 26,400/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 06/12/2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ಲಿಂಗಸ್ಗುರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 292/2019 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ:-06-12-2019  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 19-20  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ 55 ವರ್ಷ ಜಾ:-ಜಂಗಮ ಉ:-ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:-ಹಸಮಕಲ್  ರವರು  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ  ದೂರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿ ದಾರನು ತಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಮನೆಯು ಸಿಂಧನೂರು-ಮಸ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೆ.ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ದೇವರ ಕೋಣೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಅಲಮಾರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ 25000/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ,ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ:-05-12-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೀಲಿ ಪತ್ತ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:-06-12-2019  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಚೀಲಕ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೀಗದ ಪತ್ತ ಮುರಿದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯ ಗಲ್ಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 500/- ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿಯ ಲಾಕ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 25000/- ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ 13 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಅ ಕಿ 4,29,000/- ಮತ್ತು 2.1/4 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ  ಅ ಕಿ 13,000/- ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 4,67,500/- ಬೆಲೆಬಾಳುವದು  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಕಳುವಾದ ನಗದು ಹಣ ಬಂಗಾರ,ಬೆಳ್ಳಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳುವು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಈಗ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ-87/2019 ಕಲಂ-457,380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

4 Dec 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ : 02-12-2019 ರಂದು  ಸಂಜೆ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸರ್ಕಲ್  ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂಬರಗಳನ್ನು  ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಐ  ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಸಿ-679 ರವರಿಂದ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಪಡೆದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ , HC 233, PC-679, ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  6-00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 §¸ÀªÀAvÀ ¹AUï vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¹AUï, ªÀAiÀÄ-35, eÁ:gÀd¥ÀÆvï, G: PÀÆ°, ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ: ªÀÄ¹Ì   ನೇದ್ದವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 1320 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ & ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ನೇದ್ದವಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 WÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÆUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð  eÁ:dAUÀªÀÄ, G:ªÀÄmÁÌ §ÄQÌ, ¸Á:PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ:ªÀÄ¹Ì (§ÄQÌ)  ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ  7-45 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ NCR ನಂ. 54/2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  03-12-2019 ರಂದು 4-30 Pm ಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 203/2019 ಕಲಂ 78  (iii)  ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತುರೆ.

SC/ST ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

¢£ÁAPÀ 29-11-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು zÉêÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ UÀÄr¸À°, ªÀAiÀÄ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:§¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄ¹Ì ಇವರು ¥Á°£ÀAvÉ ªÀiÁrzÀ G¼ÁîUÀrØ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ zÉÆgÉ eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 6 ಜನರು  vÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÀÝ ¦gÁå¢UÉ PÀÆV ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ vÀA¢Ý¤ Hl ªÀiÁqÀÄ ¨Á, §ÄwÛ vÀA¢¤ FUÀ¯Éà Hl ªÀiÁqÀÄ ¨Á CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB MvÁ۬Ĺ PÀgÉzÀÄ, JgÀqÀÄ eÉÆüÀzÀ gÉÆnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄQÌPÁ¬Ä(§ÄqÀªÉÄÃPÁ¬Ä)ZÀnß PÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Á°UÉ §¸ÀtÚ£À ºÉÆ® ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ, £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀªÀgÀ ºÉÆ® ªÀiÁr G¼ÁîUÀrØ ¨É¼ÉzÀÄ CªÀjUÉ gÉÆPÀÌ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁrzÉÝïÁè, HlzÁUÀ «µÀ ¨Égɹ PÉÆnÖzÉÝÃ£É ¤Ã£ÀÄ FUÀ wAzÉïÁè ªÀÄÄVvÀÄ £ÉÆÃqÀÄ EA¢UÉ ¤£Àß PÀxÉ CAvÁ CAzÀÄ, DgÉÆævÀ£ÀÄ «µÀ ¨Éj¹zÀ Hl w¤¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 129/2019 PÀ®A 328, 307 L¦¹ & 3(2)(va) SC/ST(PA) Act-1989  wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

2 Dec 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

E¸ÉàÃmï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

ದಿನಾಂಕ : 30-11-2019 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಕಲಮುಂಗಿನವಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ  ಮುಂದಿನ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ  ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ ಎಂಬ ನಸೀಬಿನ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಬಗ್ಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಪಡೆದು, ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ  ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ  ಹೆಚ್ ಸಿ 346 ಪಿಸಿ-679, ಪಿಸಿ 679. ಪಿಸಿ 165. & ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ಪಿ ಸಿ 472  ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಭಾತ್ಮಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-20 ಕ್ಕೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 10  ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂಭರ 11 ನೇದ್ದವನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಓಡಿಹೋದವನ ಹೆಸರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದವರಿಂಧ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರ  ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ ರೂ 5450 ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 7-00 ಪಿ ಎಂ ಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಅಪರಾಧವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ NCR ನಂ. 53/2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ  ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ  ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ತುರುವಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 202/2019 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ 30-11-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00  ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಠದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ ಕಾಂಬಳೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ( ಪ್ರೋ), ಪಿ.ಸಿ- 419, 283  ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 1250/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ & ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು  ಸಂಜೆ 4.20  ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತನ  ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 22/2019 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:01.12.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿ.ಸಿ-640 ರವರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಮುದಗಲ್ ಠಾಣಾ ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ 147/2019 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

30 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w.

ದಿನಾಂಕ:28.11.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ J°¥ÀPï ªÀAiÀĸÀÄì:24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E¨Áæ»A¥ÀÆgÀÄ ¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ f£Áß ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರ ದೇವದುರ್ಗ, ಲಿಂಗಸಗೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  100000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶೆಂಗಾ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಶಿನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಾವುಗಳು ನಿಮಗೆ 50 ಕೆಜಿಯ 04 ಶೆಂಗಾದ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಶೀನ್ ದಿಂದ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗದು ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10000/- ರೂ ಗಳಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಾಗಿ  ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರರು ದಿನಾಂಕ:15.12.2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಯಮನೂರು ಇವರ ಆಪೀಸದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ 100000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಯಮನೂರು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಶಿನ್.ನ ಇನ್ವೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್.ನಲ್ಲಿ ಮಿಶನನ  ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇನ್ವೈಸಿನಲ್ಲಿ 90000/- ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸದರಿ ಮಿಷಿನಿನ ಬೆಲೆ 15000/- ಆಗಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸದರಿ ಮಿಷಿನಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ & ಕೇಕನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿನ್ನಾ ಸಾ: ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 04 ಸೇಂಗಾ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 02 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 142/2019 ಕಲಂ 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

29 Nov 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w.
ದಿನಾಂಕ:29.11.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà qÁ:«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÉƽî,PÁAiÀÄðzÀ²ð, ²æà ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉøÀªÀ¸ÁÜ£À ¸À«Äw ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೇ, ದಿನಾಂಕ:28.11.2019 ರಂದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ  10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಯ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮತ್ತುದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟಾಂಜನದ ಕೀಲಿ ಯನ್ನು ಮುರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ  ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಣೀಕೆ ಡಬ್ಬಿ, ಪಂಚಲೋಹದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು & ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಇದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 144/2019 ಕಲಂ.457,380,511 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ  ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

28 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

ದಿನಾಂಕ 27-11-2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30  ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಹಳಪೇಟೆಯ ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ- 214, 283 & 592 ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 450/-, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ & ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು  ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ವರದಿ, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲ ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಆರೋಪಿತ  ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ. 21/2019 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕರಣ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನ ವರದಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾದಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಠಾಣಾ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ 141/2019 ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ: 26.11.2019 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ CAZÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ²æà J.JA.r gÀ¦ü, ªÀgÀ¢UÁgÀgÀgÀÄ/¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA.2-4-91/1 PÉÆÃlvÀ¯Ágï gÀhÄAqÁ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.f. ªÀÄvÀÄÛ L.f.¦. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ «¼Á¸ÀPÉÌ gÀªÁ¤¹zÀ zÀÆj£À ¥Àæw ¹éÃPÀÈwAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹gÁeï CºÉäzï eÁ¦üæ ºÁUÀÆ FvÀ£À PÉ®ªÀÅ d£À ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.11.2019 gÀAzÀÄ 16.30 jAzÀ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV, ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ, PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉ vÀ£Àß 14 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 11 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÁÌV AiÀiÁgÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è, ¹gÁeï CºÉäzï eÁ¦üæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ gÀPÀëuÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

   ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ J£ï.¹. £ÀA.24/2019 PÀ®A: 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2019 PÀ®A 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ದಿನಾಂಕ:26.11.2019 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ U˸ïªÉÆâÝãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ zÀArãÀ ªÀAiÀiÁ:64 ªÀµÀð, G-ªÁå¥ÁgÀ eÁw-ªÀÄĹèA ¸Á:Dgï.PÉ £ÀUÀgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. ºÁ/ªÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ ºÀÆUÁgÀ ¥Áèmï ªÁqÀð £ÀA:34 UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ oÁಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಆರೋಪಿ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ f£Áß ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಗೋಲ್ಡ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರ, ದೇವದುರ್ಗ, ಲಿಂಗಸಗೂರುಗಳಲ್ಲಿ  ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ  100000/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶೆಂಗಾ ಆಯಿಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಶಿನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನಾವುಗಳು ನಿಮಗೆ 50 ಕೆಜಿಯ 04 ಶೆಂಗಾದ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಶೀನ್.ದಿಂದ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗದು ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 10000/- ರೂ ಗಳಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಾಗಿ  ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರರು ದಿನಾಂಕ:24.11.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಯಮನೂರು ಇವರ ಆಪೀಸದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ 100000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಯಮನೂರು ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಶಿನ್.ನ ಇನ್ವೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಸ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್.ನಲ್ಲಿ ಮಿಶನನ  ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇನ್ವೈಸಿನಲ್ಲಿ 90000/- ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸದರಿ ಮಿಷಿನಿನ ಬೆಲೆ 15000/- ಆಗಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸದರಿ ಮಿಷಿನಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ & ಕೇಕ್ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿನ್ನಾ ಸಾ: ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 04 ಸೇಂಗಾ ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 02 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 139/2019 PÀ®A 420 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿgÀÄvÁÛgÉ.


14 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಇಸ್ಪೇಟ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
EAzÀÄ 12-11-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ PÁ¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 4210/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt & 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ  d¥sÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉëAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄ F ¢£À vÁjÃPÀÄ 13/11/2019 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁ 01-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ & ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 272/2019 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

12 Nov 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿ.11-11--2019 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಸಂಗನ ಬಸ್ಸಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ವಯ-60ವರ್ಷ ,ಜಾತಿ-ಜಂಗಮ,ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-36/ಇ.ಆರ್-0122ರ ಸವಾರ ಸಾ:ಬಳಗಾನೂರು ಈತನು ತಾನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಮಾನವಿ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 153/2019 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 11-11-2019 ರಂದು 11-15 .ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 10-11-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನ ಈತನು  ಹಿರೋ ಡಾನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ನಂ. ಕೆಎ-19 ಎಕ್ಸ- 6613 ನೇದ್ದನ್ನು ಉಮಲೂಟಿಯಿಂದ ತಾವರಗೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಕುಷ್ಟಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಉಮಲೂಟಿ ಪುರರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್  ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ಚಾಸ್ಸೀಸ್  ನಂ. MBLHAW886K5G16689 ನೇದ್ದರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್  ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಡಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್  ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಲಮೊಣಕೈಗೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಬಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಭಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನ ಹಣೆಗೆ ಭಾರೀ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸೋರಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲು ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು , ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸನಲ್ಲಿ ತಾವರಗೇರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಾಯಾಳು ಸದ್ದಾಂಹುಸೇನನಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನಿಗೆ  ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತನು ತನಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 11-11-2019 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3-35 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ತತನದಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು, ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರನ್ನು, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸದ್ದಾಂನ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು , ಇಂದು  ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರುವಿಹಾಳ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 194/2019 U/s-  279, 337, 338, 304 (A) IPC  ಪ್ರಕ5 ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ:11.11.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಚೂಡಾಯಿಸುತ್ತಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ  ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೊಣ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:11.11.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ  ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಇಂದು ದಿ:11.11.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ಬಾರಲೇ ನಾನು ನೀನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತಾ ಕರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮೈ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದು ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನು ಬಂದರೆ ನೀನ್ನನ್ನು ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎನು ಕೇಳುತ್ತೀಯಲೇ ಎಂದು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳದಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಚೀರಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಲೇ ಸೂಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೀಗು ನೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದನು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 129/2019 PÀ®A: 341, 354, 354(J), 354 (r), 504, 506 L ¦ ¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾರೀಕು 11/11/2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಶವೆನೆಂದರೆಸುರೇಶ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ @ ಗುಂಡು ತಂದೆ ಕೇಶಪ್ಪ ರಾಥೋಡ ಈತನು ನಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಗೆ   ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿರವದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನ್ನ ಮಾವನಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ರಾಥೋಡ ಈತನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಾವನು ಸುರೇಶನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಬೈದು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು.  ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 06/11/2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಿಪ್ಪವ್ವ ಗಂಡ ವಸನಪ್ಪ ಅವರ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಸುರೇಶ @ ಗುಂಡು  ಈತನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಲೈಂಗಿಕಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತು ಆಕೆಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಕ್ಕು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದಿಂದ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 270/2019 PÀ®A: 504,323,354 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.