Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Dec 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ: 27.12.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಗಂಟೆಗೆ ಕು:ಶೀಲಾ ಮುಗನಗೌಡ್ರ ಪಿಎಸ್ಐ(ಕಾಸು)  ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು, ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲು,ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ  ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಇಂದು ದಿ:28-12-19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗ 08.15 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ-ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಟಕಾ  ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಪಿಐ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತ ರಾಯಚೂರು ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾಸು), ಮತ್ತು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಜಾಫರ್ ಸಾದೀಕ್ ತಂದೆ ಮಂಜೂರಅಲಿ 36-ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಪಾನಶಾಪ (ವ್ಯಾಪಾರ) ಸಾ:ಮನೆ,ನಂ.5-9-59 ಜಾನಿಮೋಹಲ್ ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಶಶೀಮಹಲ್ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಾಯಚೂರು ಮೊ.ನಂ. 7026785538. ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಂಗಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ನಗದು ಹಣ 3050/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಪೆನ್ನು ಅಂ,ಕಿ.ಇಲ್ಲಾ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಕಟಾ ನಂಬರ್ ಪಟ್ಟಿ ಫಯಾಜ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನೇತಾಜಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂ:85/2019  ಕಲಂ.78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ  ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ
¢£ÁAPÀ: 27.12.2019 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀtÚ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÉÆÃgÀPÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ¤é gÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw E§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.12.2019 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀÄUÀÆgÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÄUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ°£À°èAiÉÄà EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.12.2019 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄUÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀgÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄÄ §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý  ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÁªÀðwAiÀÄ£ÀÄß C®è°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ರಾಯಚೂರು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:165/2019 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ¼Àî¯ÁVzÉ.