Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jun 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 22-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¨sÀUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀAUÀAiÀÄå, 48ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÁå¢UÉÎÃgÀzÉÆrØ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÀÄ §vÀÛzÀ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä §tªÉUÉ ºÉÆÃV §vÀÛzÀ ºÀÄ®Äè ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 33 ºÉZï.2685 £ÉÃzÀݪÀgÀ ZÁ®PÀ FgÀtÚ ¸Á: CAdļÀ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.152/2015  PÀ®A. 279, 337, 338, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ DzÉñÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀªÉÄñÀ ¹¦¹. 224 zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¤®ªÀAf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ  PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ wÃgÀ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ CzÀgÀ UÁ½ ©lÄÖ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁåPÀÖgï£À°è CPÀæªÀĪÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1750- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ mÁåPÀÖgï£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁåPÀÖgï ªÀiÁ°PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.153/2015 PÀ®A. 4(1A)21 MMRD ACT & 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 09.05.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmɯïzÀ°è 1)«µÀÄÚªÀzsÀð£À £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À  2) ªÁ¸ÀÄzÉêÀ £ÁAiÀÄÄPÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3)UÉÆæ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಆಸ್ತಿ ನಂಬರ 1-4-109/4ಎ ಮತ್ತು 1-4-109/4ಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà  ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: ºÉÆÃmɯïPÉ®¸À  ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀನು ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 09-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಏಕಾಏಕಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ  ತಡೆದುನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ಯಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿತಗೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 90/2015 PÀ®A. 448,147,148,341,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿ.21-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಇಲಾಯಿತ್ ಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಬಷೀರನಾಯ್ಕ   ವಯ-42ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರು FvÀನ ಮನೆಯ ಟಿನ್ ಗಾಳಿಗೆ ಕಿತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ದಿ.22-06-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ -07-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾ ದಿದಾರನ ಮಗಳಿ ಸಮೀರಾ ವಯ-13ವರ್ಷ ಇಕೆಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ವೀಸ್ ವೈರ ಹರಿದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶಾಟ್ ಸರ್ಕೂಟ್ ಆಗಿ  ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಮೀರಾ ಈಕೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ  ತಾಯಿ ಬಾನುಬೀ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಮೀರಾಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಯು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ ಶಾಟ್ ಸರ್ಕೂಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆAiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2015 ಕಲಂ:174 CRPC CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿ¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-   
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಿ.ಟಿ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಣ್ಣಯ್ಯ : 39 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವೈಶ್ಯ, : ಭತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮ, ತಾ:ಮಾನ್ವಿ , ಹಾ: : ಮನೆ ನಂ.7-6-297/48 ಜವಾಹರನಗರ ರಾಯಚೂರು ಮೊ.ನಂ. 8762640581.gÀªÀರು ತನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮಗನ ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉರುಕುಂದಿ ಈರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 22.06.2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 7.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23.06.2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮನೆಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಮಾರದಲ್ಲಿದ್ದ 140 ಗ್ರಾಂನ ಬಂಗಾರ ಅಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕೆ.ಜಿ.ಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 295000/- ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ     £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA.58/2015 PÀ®A 454,457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.          

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2015 gÀAzÀÄ  217  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  34,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.