Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ: 03.09.2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ1 ) ²æêÀÄw CgÀÄt UÀA: ±ÁAvÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, 2) ±ÁAvÀ°AUÀ¥Àà vÀA: §¸ÀìtÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 3) ±ÁAvÀ°AUÀ¥Àà£À C½AiÀÄ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ gɹqÉ¤ì §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಿ.ರಘುಬಾಬು ತಂ: ಬಿ.ನರಸಿಂಹಲು ಬಸವ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೆಂಟರ್, ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರು gÀªÀರಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಖರೀದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸಿನೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ಆಫೀಸನೊಳಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನೀನು ಮಿಲ್ಲು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತೀ, ನಾವು ನೋಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2015  ಕಲಂ 341, 323, 504, 506, ಸಹಾ 34 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       
           ¢£ÁAPÀ: 04/09/2015  gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è  ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà  30ªÀµÀð, eÁ;£ÁAiÀÄPÀ  G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌ£ÀzÉÆrØ vÁ-zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ ªÁ¸ÀzÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è  ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå  PÀÄr¢zÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÆêÀÄ°AUÀªÀÄä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉéõÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr, ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ,  ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aÃgÁqÀ®Ä E£ÉÆߪÀÄä §gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ  ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ §A¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 217/2015 PÀ®A. 504, 323 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ದಿನಾಂಕ : 06-09-2015 ರಂದು  8-50 .ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ 1) ಬಸವರಾಜ್ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್, ವಯ: 35 ವರ್ಷ, : ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-PY3029D314650 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮುಕ್ಕುಂದಾ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು. 2) ಯಮನೂರಿ ತಂದೆ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಬಾರಕೇರ್ ವಯ:26 ವರ್ಷ, : ಮಹೇಂದ್ರಾ 475 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ , ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ-ZJBG04012 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಮುಕ್ಕುಂದಾ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು. 3) ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, : ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಷನ್ 241 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ-MEA908A5JE2020740 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಭೈರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.ರವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ, ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಸುರುವಿದ್ದು, ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಸುರುವಿದ ಮರಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ 04) ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-PY3029D314650 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ,ನೇದ್ದವನು, ಆರೋಪಿ 02 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ  5) ಮಹೇಂದ್ರಾ 475 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ-ZJBG04012 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ,ನೇದ್ದವನು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 03 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ 6) ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಷನ್ 241 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ-MEA908A5JE2020740 ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಲೀಕ.ನೇದ್ದವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 174/2015, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 4, 4(1-A), 21 OF MMDR-1957, ಕಲಂ. 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & ಕಲಂ 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.09.2015 gÀAzÀÄ  33 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.