Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Mar 2014

Special Press Note

«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ.          ¢£ÁAPÀ 13/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ²æà J¸ï.J£ï.£ÁUÀgÁeï,  L.J.J¸ï.  f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ  ²æà JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀzÀ°è  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ  ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ  ZÀað¹ ºÉÆý ºÀ§âöªÀ£ÀÄß ±ÁAw ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé¬ÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
1)  PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. MAzÉà ªÉüÀ PÉÆýªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è ¤zÀðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
4)  §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
5)  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
6)  PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
7)  AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
8)  ºÉÆÃPÀ½AiÀÄ ¢£À ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁf£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


           ¢£ÁAPÀ. 12-03-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ EªÀgÀ n£ï ±Éqï£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ) ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ: AiÀÄ®è¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, 21ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ: dUÀzÉêÀ¥Àà, 22ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ. 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ: ¸ÀAUÀtÚ, °AUÁAiÀÄvÀ, 25ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ.4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: DzÀgÀqÉØ¥Àà, 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÆgÀ.   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹ámï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀ ºÀt 3,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q. 1000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀĪÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ    zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2014. PÀ®A. 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಮಾದಿಗ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜೇಗರಕಲ್ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ 09.03.2014 ರಂದು 14.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜೇಗರಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವ ಕುರಿತು 05 ಲೀಟರಿನ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮಗ್ಗಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವಾಗ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಉರಳಿ ಆಕೆಯ ಸೀರೆಗೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ತಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಮುಖ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎರಡೂ ಕೈಕಾಲುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ತೊಡೆ ವಗೈರೆ ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12.03.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದ್ದು ಹೊರತು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  12 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É  04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  -- d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É --  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2014 gÀAzÀÄ     140  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     24,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.