Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jan 2012

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:-08/01/2012 gÀÀAzÀÄ 16;30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁåA¦£À UÁ½ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁd vÀAzÉ d«ÄÃ¯ï ªÀÄĹèA G;¯Áj £ÀA.PÉJ,36/J-601 £ÉßÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA,PÉJ,36/J-601 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¢AzÀ AiÀiÁzÀVjUÉ ¯ÁjAiÀÄ°è qÉÊj ºÁ®Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖUÉƽ¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÉÊUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¯Áj QèãÀgï ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ gÀÄzÀÝ¥Àà ¥ÉÆ,¥Á, ªÀ;20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ G;ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á;²æÃ¥ÀÄgÀA dPÀë£ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2012.PÀ®A. 279,L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« AiÀiÁåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

. ¢£ÁAPÀ 08-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§, SÁeÁ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£À , gÁd ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£ï ºÁUÀÆ Kd¸ï vÀAzÉ ±ÉPÁëªÀ° J®ègÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¯Áè§PÁµï vÀAzÉ ±Á®A¸Á§, ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁªÀÅ PÉÆlÖ 90,000 gÀÆ. UÉ 80 aî £É®Äè PÉÆqÀÄwÛÃgÀ£À¯Éà 100 aî PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ DvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ, PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÁætzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2012 PÀ®A 504, 323, 324, 326, 506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

. ¢: 08-01-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À°è ¦ÃgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï @ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄAl£Á¼À ºÁ. ªÀ. gÁ«ºÁ¼À vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 21 JA 8610 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ§Æ¸Á¨ï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CvÀ¤UÉ JzÀÄgÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 8228 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ¥Ánïï PÁgï £ÀA PÉJ 36 JªÀiï 8228 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: GªÀĽ ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üÃgÀ¸Á§¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀiÁ§Æ¸Á¨ï E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¦üÃgÀ¸Á§¤UÉ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ§Æ¸Á§¤UÉ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ, §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ JqÀ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRA UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2012 PÀ®A.279,337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ.04-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀªÀr 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀFvÀ£ÀĺÉÆ®zÀ°è PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄAn AiÀiÁ¹ ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀ zÁjAiÀÄ°è §A¢¢ÝÃAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ §AzÁUÀ gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ°è §A¢®è ¨ÉÃgÉ PÀqÀPɬÄAzÀ §A¢gÀĪɣÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ UÁå£À¥Àà£ÀÄ gÁªÀÄtÚ¤UÉ ¨ÉÃgÉ zÁjAiÀÄ°è §A¢gÀÄªÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà zÁj ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆÃnð£À°è zÁªÉ ºÁPÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤£Àß PÀvÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ 3 d£ÀgÀÄ gÁªÀÄtÚ¤UÉ ¦ügÁå¢UÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A.323.324.504.506 gÉ/«.34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:- 08-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ¨Á®ÝAqÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ¦.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) ¨sÀUÀAiÀÄå vÀAzÉ:ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, vÀUÀή¢¤ß, £ÁAiÀÄPÀ, 40ªÀµÀð, ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ, 2) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ¨Á®ÝAqÀ¥Àà, 21ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ. 3) gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÉAiÀÄå UÀÆUÉÃgÀ, 50ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆwUÀÄqÀØ. 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 50ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÉVκÁ¼À. 5) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄAiÀÄå §Ä¢Ý¤ß, 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ. gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ: ªÉAPÀmÉñÀ, 40ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ, ( ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ) ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ 8 ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ZÁPÀÄ. C.Q.5000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÉzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 06/2012 PÀ®A.87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2012 gÀAzÀÄ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7,200/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.