Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Aug 2010
zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¤ªÁ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 25 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀ¢AzÀ EzÀÄÝ E¢ÃUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ vÁÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉÄAzÀ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁÄ & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤Ãr, PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.07.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ CAV, ©½ zsÉÆÃvÀgÀ zsÀj¹zÀÄÝ, CAzsÁdÄ 5’-5” JvÀÛgÀ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚzÀªÀ¤zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®Ä EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ gÀÄzÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.19, JA.3327 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæªÀi˼ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ JzÀgÀÄUÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ®Æ£Á ¸ÀASÉå:PÉJ.36, ºÉZï.1384 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ®Æ£Á ¸ÀªÁgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ 37 ªÀµÀð ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁªÀıÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀįÉèò vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á:¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ EªÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj E®è E°èAiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ²ªÀgÁd£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ¤UÀÆ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛPÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ G¥À¼À¥Àà, ²ªÀgÁd vÀAzÉ G¥À¼À¥Àà & G¥À¼À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ zÁj «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛPÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀįÉèñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà & °AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÀqÀ¢¤ß EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ °AUÀ¥Àà£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ, ¥ÀÄvÀæ CªÀÄgÉñÀ ¤UÀÆ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ °AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.