Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÁeÉñÀéj UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ £ÁgÀ¨ÉAa ¸Á: DgÁ¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ SÁ¸À D½AiÀĤzÀÄÝ J¯Áè CtÚgÀªÀÄäªÀÄ¢gÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£É ¸Àj¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 4 JPÀgÉ d«Äãï G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄ£ÀªÀ¥Àà£ÀÄ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ §AzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ  ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå  ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2012 PÀ®A: 448,504,323,354,506 L.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  08.12.2012 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.