Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Aug 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
,  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
     ¢£ÁAPÀ 29.08.2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ªÀqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  £Á£ÀÄ ¥sÀ¹AiÀÄÆ¢ÝÃ£ï ¦.L. r¹L© WÀlPÀ ¥Àæ¨sÁgÀ r¹© ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ r.¹.©. ¥Éưøï oÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉUÉ ªÀqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ   CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä  MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgï EzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀqÀÆègÀÄ 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®ègï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÁ¼À 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÁ¼À 4) F±ÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: UÉÆãÁ¼À 5) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï  ¸Á: UÉÆãÁ¼À EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀÆV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01.30 zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¤°è¹zÀ ©½AiÀÄ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV LzÀÄ d£ÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 27,090/- gÀÆ,. ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt, ªÀÄÆgÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 29 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ 12,200/- gÀÆ,. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 05 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdQ PÀA¥À¤AiÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw ²¥ïÖ ZDI BSIV PÁgï EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q.7,00,000/- gÀÆ,. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt, ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À aÃn ªÀÄvÀÄÛ 05 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï »ÃUÉ MlÄÖ 7,39,290/- gÀÆ,. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹zÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ LzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀjUÉ DgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2017 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
     ¦ügÁå¢ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð, eÁ- CUÀ¸ÀgÀÄ, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä @ £ÁUÀªÉÃt FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, FPÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ PÀqÉUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. FUÉÎ 6-7 wAUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀÆð¯ï £À°è aQvÉì PÉÆr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-08-2017 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀªÀÄä @ £ÁUÀªÉÃt E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯É wgÀÄUÀÄwÛzÉ, ªÁAw §AzÀAvÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉý C°èAzÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ J°è CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯É wgÀÄUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÉÆÃPÉ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ EgÀ°®è, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÉÆÃrzÉ J®Æè PÁt°®è, D ªÉÄÃ¯É §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj HgÀ°è C®è°è ºÀÄrPÁrzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt°®è, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £ÁUÀªÀÄä¼À UÀAqÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÁUÀ C°èUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢®è CAvÁ w½zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä J®è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÁUÀÆ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 20-08-2017 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀ £ÁUÀªÀÄä @ £ÁUÀªÉÃt FPÉAiÀÄÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀ°¯ÁèªÁzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-08-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2017 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 28/08/2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿ ಗುರುಸಿಂಗಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 36 ಇಬಿ 5415 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಪ್ಪಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಡವಿಭಾಗಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಗುರುಸಿಂಗಪ್ಪನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡ ಹಂಪ್ಸ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಕುಪ್ಪಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನಿಂದ ಪುಟಿದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಎಡಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ಬಾಗಲೋಟೆಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುನಗುಂದ ದಾಟಿ ತನಗಾದ ಗಾಯಗಳ ಭಾದೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀºÀgÀt vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 21ªÀµÀð eÁ: ¨sÉÆë G: ©.¹.J.«zÁåy𤠸Á: ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಸದ  ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 307/2017 PÀ®A. 279,304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.