Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Oct 2015

Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÀ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgï §Ar, 25 ªÀµÀð, eÁ: G¥Áàgï, ¸Á:  EAr gÉÆÃqï, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, ºÁ.ªÀ: DeÁzï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉUÉ J-1 ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ eÉÆvÉ 2010 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 15 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, 1 ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ¼ÀÄ C®è CAvÁ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CeÁzÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èzÁÝUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ §Ar vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 06/10/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 5 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀzÉà E°è E¢ÝAiÀiÁ CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 239/15 PÀ®A 498(J),504, 143,147,323 gÉ/« 149 L¦¹ & 3-4 r¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಆರೋಪಿತರಾದ  1) ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೈ ಟೆಕ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಎಲ್ಲಿಯಾಂಪುದೂರ್,  ಪೋತಿಯಪಾಳ್ಯಂ, ಕೋವೈ   ರೋಡ್, ಕೆಂಗಾಯಮ್-638701, ತಿರುಪುರ    ಜಿಲ್ಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡು.  (2)   ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಫರ್ಮಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಜಯಂತಿ.  (3)   ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಫರ್ಮಿನ ಸಿ.ರವಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ.  (4)   ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಫರ್ಮಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ನಟರಾಜನ್.ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೈ ಟೆಕ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್, ಎಲ್ಲಿಯಾಂಪುದೂರ್, ಪೋತಿಯಪಾಳ್ಯಂ, ಕೋವೈ ರೋಡ್, ಕೆಂಗಾಯಮ್-638701, ತಿರುಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಫರ್ಮಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ರವಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುರೇಶ್ ನಟರಾಜನ್ ಇವರು 25-4-2015 ರಿಂದ 29-4-2015 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ತಂದೆ ಚಂದ್ರರಾವ್ 30 ವರ್ಷ, ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮನೆ ನಂ.1-11-55/138/89, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ವಿಶೇಷ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಏಜನ್ಸೀಸ್, ಡೋರ್ ನಂ.12-7-36/2, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು ಫರ್ಮಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಈಶ್ವರ ವೀರ ರಾಘವಲು, 39 ವರ್ಷ, ಮನೆ ನಂ.1-11-55/138/89, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ತಮಗೆ ಭತ್ತವನ್ನು  ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 25-4-2015 ರಂದು 4,55,880/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ 316 ಚೀಲ ಭತ್ತದ ಲೋಡನ್ನು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 29-4-2015 ರಂದು ಒಟ್ಟು 18,50,376 ರೂ. ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು 1,276 ಚೀಲ ಭತ್ತದ ನಾಲ್ಕು ಲೋಡ್ ಮಾಲು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 23,06,256/- ರೂ.ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ 1,592 ಚೀಲ ಭತ್ತವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಈ ಪೈಕಿ 3,79,707/- ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ 19,26,549/- ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತದ 5 ಚೆಕ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಆ ಐದೂ ಚೆಕ್ ಗಳು ಡಿಸ್ ಹಾನರ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಿಂದ ಮಾಲು ಖರೀದಿಸಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 215/2015 ಕಲಂ 420 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀægÀPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ದಿ.06-10-15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ವಯ-24ವರ್ಷ,ಜಾತಿ:ಉಪ್ಪಾರ.  :ಒಕ್ಕುಲುತನ, ಸಾಮಲ್ಲಟ. FvÀ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಮಗಳು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಟ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನೀಲಗಿರಿ ಗಿಡಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಟ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಿತನು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ನಂ- ಕೆ.-36/ಎಫ್-1033ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಡಬಾಜು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಲ್ಕಪ್ಪನ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಕಪ್ಪ,ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆಂದು ನೀಡಿದ  ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 196-2015 ಕಲಂ: 279,337,338 ,ಪಿ,ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 06-10-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà ªÀlÖgÀÆgÀÄ 20 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀÄFvÀ£ÀÄ  ಪ್ಲಾಟಿನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-26/ಎಸ್-0923 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮದ್ಯದ ಪೌಚಗಳನ್ನು ಚೀಲದಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು 2) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà ºÀjd£À3) VqÀØ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà »AzÀ®ªÀÄ£É ¸Á.E§âgÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ  ರವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹೊರಟಾಗ ¦.J¸ï.L.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ  ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಆರೋಪತನಿಂದ 1) 80 ಓರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಸ್ಕಿ (180 ಎಂ ಎಲ್ ) .ಕಿ ರೂ 4800/- ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವರದಿ  ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:: 163/2015 PÀ®A.32,34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2015 gÀAzÀÄ  92 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.