Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Oct 2014

Reported Crimes

                                  
                       ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                  
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,
            


F ¢£À AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæöPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè.