Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Oct 2010

Photos

Photos

Photos

Photos

Property return details on 31.10.2010

¸À£ï 2010£Éà ¸Á°£À PÀ¼ÉzÀ 2 wAUÀ¼À°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31.10.2010 gÀAzÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀjUÉ »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ PÀªÁAiÀÄvÀÄ K¥Àðr¹gÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ oÁuÁªÁgÀÄ ªÀiÁ»w

        oÁuÉ

UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A

ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¸ÀévÀÄÛ

MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ (gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À°è)

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

13/10 PÀ®A 98 PÉ.¦.AiÀiÁåPÀÖ

8 ªÉÆèÉʯï UÀ¼ÀÄ


 

5000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

16/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

22 ¸ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ, 23 ¥sÀÄl ¨Á®UÀ¼ÀÄ, 200 ¨ÉAqÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ

6460

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

20/10 PÀ®A 379 L¦¹

ZÉÊ£Á ¸Émï ªÉÆèÉʯï

3000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

76/10 PÀ®A 380 L¦¹

£ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000

10,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

83/10 PÀ®A 380 L¦¹

5 mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ

7000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

85/10 PÀ®A 380 L¦¹

J£ï.96 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï

37,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

87/10 PÀ®A 379 L¦¹

MAzÀÄ PÀj §tÚzÀ ºÉÆÃj

12,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

88/10 PÀ®A 379 L¦¹

MAzÀÄ n.«.J¸ï.ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ,J,36 J¸ï 5912

20,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

93/2010 PÀ®A 379 L¦¹

1) 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøÀ

2)1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQ & ªÀÄÄgÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ

3)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,500=00

4)£ÉÆQAiÉÆà ªÉÆèÉʯï

69,500

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

96/2010 PÀ®A 380 L¦¹

1) 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ PÀjªÀÄt E¢ÝzÀÄÝ

2) MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ dĪÀÄÄQUÀ¼ÀÄ

3) ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸À

4) MAzÀĪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ 2 ¸ÀtÚ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ

5)5 eÉÆvÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ

59,500

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

97/2010 PÀ®A 380 L¦¹

1)4,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ zÉÆqÀØ vÁ½ ¸ÀgÀ PÀjªÀÄt E¢ÝzÀÄÝ

2) 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ vÁ½ ¸ÀgÀ PÀjªÀÄtÂ

3) 3 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ »AzÉ wgÀĪÀÅtÂUÉ ¨É½îAiÀÄzÀÄ

4) 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉè¸ï

5) MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ Q«AiÀÄ N¯É

6) 1 eÉÆvÉ ¨É½î PÁ®ÄZÉÊ£ï CAzÁdÄ 20 vÉÆ¯É vÀÆPÀªÀżÀîªÀÅ

1,51,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

100/2010 PÀ®A 379 L¦¹

2 §AqÀ¯ï PÉç¯ï ªÉÊgÀ

26,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

122/2010 PÀ®A 384, 323, 504, 506 L¦¹

£ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 630-00

630

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

139/10 PÀ®A 379 L¦¹

MAzÀÄ n.«.J¸ï.ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ,J,36 J¸ï 8276

25,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

143/2010 PÀ®A 379 L¦¹

1) MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA: JA.ºÉZï02 JPÀì 2372

40,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

172/10 PÀ®A 379 L¦¹

£ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 9000

9000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

207/2010 PÀ®A 454 380 L.¦.¹.

¨ÁAqɸÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ

4400

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

211/10 PÀ®A 379 L¦¹

MAzÀÄ n.«.J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ36/Dgï280

40,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

222/10 PÀ®A 379 L¦¹

MAzÀÄ ¯ÉʯÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ36/6201 C.Q ` 11,22,000

11,22,000

¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ

212/2010 PÀ®A 420, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¥ÀævÉåÃPÀªÁV PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.

5,31,376

£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010

ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ

60,000

£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 41(r) 102 ¹Dgï.¦.¹.

MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ¸Éà®AqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ENGINE NO HA10 EA89F71698 CHESSIS NO MVLHA10EE89F50173

20,000

£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 380 L¦¹

1) MAzÀÄ ºÀgÀ½£À ¥ÀzÀPÀ EgÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ 3 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀÄÝ.

2) 1 1/2 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ JgÀqÀ¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀzÁ ¸ÀgÀ

3) CzsÀð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ ºÀgÀ½£À ¨ÉAqÉÆïÉ

4) 1/4 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ ¨ÉAqÉÆïÉ

5) 1/4 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ ºÀgÀ½£À ¨ÉAqÉÆïÉ

6) 1/4 vÉƯÉAiÀÄ GAUÀÄgÀ

7) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,000/-gÀÆ

56,000

£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 380 L¦¹

1) MAzÀÄ ¸ÁåªÀiï ¸ÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgï

2) MAzÀÄ EAmɯï PÉÆÃgï/02rAiÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ

3) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 3060 ªÀiÁqÉ°£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï

4) QèÉÆÃqÀð

13,400

£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 380 L¦¹

1) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï

2) 500/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt

3) MAzÀÄ ¯ÉzÀgï ¥À¸Àð CzÀgÀ°è 3 J.n.JA PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ

4) Qà §AZï ªÀÄvÀÄÛ

5) MAzÀÄ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï

6) MAzÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï

7) 04 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ

8) AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¥ÉèÃlÄUÀ¼ÀÄ »A¢£ÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£ÀzÀÄ C.Q. E¯Áè

64,500

¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ

116/10 PÀ®A 457 380 L¦¹

MAzÀÄ n.«.J¸ï ¥É¥ÀÖ ªÉÆ¥Éqï £ÀA: J¦-02 J¸ï-1002

15,000

¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ

37/2010 PÀ®A:392 L¦¹

¢:-17-3-10 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 8 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀzÀ vÀÄPÀr

3 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀzÀ vÀÄPÀr C.Q.gÀÆ

16,000

¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ

116/2010 PÀ®A: 457. 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 21-10-2010 MAzÀÄ n.«,J¸ï.¸ÀÆÌön ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA.J.¦-02 J¸ï-1002

15,000

ªÀiÁ.AiÀiÁqïð

07/10 PÀ®A 379 L¦¹

1 SÁ° ¹¯ÉAqÀgÀ

2000

ªÀiÁ.AiÀiÁqïð

09/10 PÀ®A. 379 L¦¹

3 SÁ° ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 5000/-

5000

ªÀiÁ.AiÀiÁqïð

12/10 PÀ®A.381 L¦¹

£ÀA.1100 £ÉÆÃQAiÉÆà PÀA. MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q.gÀÆ.5400/-

5400

ªÀiÁ.AiÀiÁqïð

66/10 PÀ®A.379 L¦¹

PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-36/Dgï-2667

25,000

ªÀiÁ.AiÀiÁqïð

33/10 PÀ®A.379 L¦¹

PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ AiÀĪÀĺÀ °¨ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-36/PÀÄå-7813

22,000

ªÀiÁ.AiÀiÁqïð

79/10 PÀ®A.379 L¦¹

1 ºÉZï.¦. ¥ÀA¥ï¸Émï

4000

gÁ.UÁæ«ÄÃt

06/10 PÀ®A 380 L.¦.¹

4 UÁæA, vÀÆPÀzÀ JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½UÀ¼ÀÄ

3000

gÁ.UÁæ«ÄÃt

147/10 PÀ®A 379 L.¦.¹.

»gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 36, Dgï.2143

35,000

gÁ.UÁæ«ÄÃt

186/10 PÀ®A 379 L.¦.¹.

29 ºÁqÀðªÉÃgï r¸ïÌUÀ¼ÀÄ

5,500

gÁ.UÁæ«ÄÃt

81/2010 & 91/2010 PÀ®A 379 L¦¹

67 mÁªÀgï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ

2,34,500

±ÀQÛ£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2009 PÀ®A 379 L¦¹

£ÀUÀzÀÄ ºÀt 24,000/-


 

24,000

±ÀQÛ£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA. 3/2010 PÀ®A 392 L¦¹

gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï

20,000

±ÀQÛ£ÀUÀgÀ

UÀÄ£Éß £ÀA. 40/10 PÀ®A 379.420 L¦¹

6258 °Ãlgï ¯ÉÊmï røɯï D¬Ä¯ï

2,61,120

AiÀÄgÀUÉÃgÁ

37/2010 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

  1. MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ
  2. MAzÀÄ eÉÆvÉ CzsÀð vÉÆ¯É Q«AiÀÄ ¨ÉÆAqÉƯÉ

2,25,00

AiÀÄgÀUÉÃgÁ

38/2010 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

  1. MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï
  2. ªÀÄÆgÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£Á

51,000

AiÀÄgÀUÉÃgÁ

162/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï

2000

AiÀÄgÀUÉÃgÁ

119/2010 PÀ®A 102 ¹Dg惡 & 379 L¦¹

720 UÁæA. ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ

1390 £ÀUÀzÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ

4 ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ

JgÀqÀÄ n«J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃ¥ÉqïUÀ¼ÀÄ

57000

AiÀÄgÀUÉÃgÁ

123/2010 PÀ®A 406, 420 L¦¹

296.25 QéAmÁ¯ï CQÌ

12,00,000

Eq˴ˣˮgˀ

45/2009 PÀ®A 379 L¦¹

1) ºÉÆAqÁ±ÉÊ£ï ¨ÉÊPï £ÀA. PÉ.J.36/Dgï.1294, C/Q gÀÆ. 38,000/-

2) §eÁeï r¸À̪Àj ¨ÉÊPï,

73,000

  

MlÄÖ

44,90,786/-

Reported Crimes

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÁåPÀgÀ£Á¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄr»AzÀ® EªÀ£ÀÄ 28 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄvÀÛ ªÀiÁ¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:30.10.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÀAPÀæ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀȺÀtÂUÉ ¤Ã£ÀÄ E¯Éè EgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪɪÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ»A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPÀvÁAqÁ D¯ÁÝwðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, vÁªÀgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 35 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ ¢£ÁAPÀ:29.10.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «£Á:PÁgÀt CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:30.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.10.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JAºÉZï.11,J£ï.4395 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀĹêÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ 28 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ 4 PÀÄjUÀ½UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹, NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà ¸Á:PÀPÉÌÃj, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè:AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀįÁªÀĸÁ¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á:ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:96/J-1, «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 35 UÀÄAmÉ d«Ää£À ªÉÄÃ¯É SÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ¸Á: eÁ°ºÁ¼ïUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£Éà d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹, ¨Á¯ÉøÁ§ vÀAzÉ C°è¸Á§ ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ, ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ ¦ºÉZï¹ vÀÄ«ðºÁ¼ï FUÀ ¸ÀzsÀå ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÀÄ«ðºÁ¼ï EªÀ£ÀÄ eÁ«ÄãÀÄzÁgÀ£ÁV, ±Á«ÄÃzï vÀAzÉ GªÀÄägÀ¸Á§ ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼ï EªÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄj¸Áé«Ä ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï vÀÄ«ðºÁ¼ï gÀªÀjAzÀ ¸ÀļÀÄî ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß §¸ÀªÀgÁeï ªÀiÁå£ÉÃdgï «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï vÀÄ«ðºÁ¼ï EªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ UÀįÁªÀĸÁ§ EªÀjUÉ ªÉÆøÀªÀiÁr, SÁ¹ÃªÀĸÁ§¤UÉ ¢£ÁAPÀ:31.08.2009 gÀAzÀÄ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹zÀ UÀįÁªÀĸÁ§¤UÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:30.10.2010 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¨ÁUÀ®ªÁqÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¢:¸ÀÆUÀ¥Àà @ ¸ÀÆUÀtÚ EªÀgÀ ªÉÆzÀ®£É ¥Àwß ¢:UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄzÀĪÉPÁ®PÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉÃð ¸ÀA:28/D «¹ÛÃtð 24 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉd«ÄãÀ£ÀÄß PÁtÂPÉAiÀiÁV¤ÃrzÀÄÝ CzÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀAvÀgÀ, ¢:¸ÀÆUÀ¥Àà @ ¸ÀÆUÀtÚ EªÀgÀ 2£ÉÃ¥Àwß J£ï.¤Ã®ªÀÄä 78 ªÀµÀð EªÀgÀÄ, vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ J£ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄvÀÄÛ J£ï.±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÀ¯Á 8 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À ¥ÀÄvÀæ J£ï.«ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ 65 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 60 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ¨ÁUÀ®ªÁqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ¸ÁQë¸À» ªÀiÁr¹,ªÀiÁ£À« ¸À¨ïgÀf¸ÀÖgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ J£ï.«ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:30.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.