Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ PÀȵÁÚ ©æÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå  55ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä, G:ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ   ¸Á:2£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀĺÉñï vÀAzÉ dA§tÚ ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ,  2)CAf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á:±ÀQÛ£ÀUÀgÀ,    3)¸ÀÄgÉñï PÀÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 E©-8286 £À°è §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ï PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ E°è AiÀiÁPÉ ¸ÀAqÁ¸À PÀĽvÀÄPÉÆAr¢Ýj ªÁ¸À£É §gÀÄvÀÛzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌà DgÉÆævÀgÀÄ K¯Éà ¨ÉÆêÀÇgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÀ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÀÄä¯Éà CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ , ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ»rzÀÄ , ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2014 PÀ®A: 448,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ C¸ÀªÀÄzï C° ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: CgÉÆð FPÉAiÀÄÄ  ದಿನಾಂಕ 30-08-14 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಗುರುಪಾದಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅರೋಲಿ ಮಟಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ತನ್ನ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಯಾಕೆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು  ಮೇಯಿಸುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆತನಿಗೆ ಈರೀತಿ ಬೈಯಬೇಡಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಬಾಜು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ಎದರು ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯಾ ಬೋಸುಡಿ ಅಂತಾ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆಕೆಯ ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಲುಂಗಿಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದು ಈ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮೇಯಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ರಾಮಣ್ಣ ಸಾ: ಮಟಮಾರಿ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 239/2014 ಕಲಂ 354, 504, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ಪಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: FZÀ£Á¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ. FvÀ ಗುಡಿಹಾಳ ಸೀಮಾ ಸರ್ವೆ ನಂ,21/ಬಿ-1 &  21/ಬಿ-1 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)PÀÄ¥Ààt vÀAzÉ UÁå£À¥Àà vÉgÀ¨Á« 2) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà vÉgÀ¨Á« 3) §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ 4)¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ vÉgÀ¨Á« 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ vÉgÀ¨Á« 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ 8) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ 9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÁPÉëÃgÀ ¸Á: J®ègÀÆ UÀÄrºÁ¼À vÁ: °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ದಿನಾಂಕ:17/082014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೊಡಲು ಹೋದಾಗ ರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನೆಲೆ ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ  ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಟ್ಟರೆ ನೀನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹೀತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿ.ಸಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A. 447, 426, 341, 323, 504, 506 ,gÉ/« 149 L¦¹.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
           ದಿನಾಂಕ:29.08.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30.08.2014 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¥Á®¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:r.gÁA¥ÀÆgÀ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೋರವಲ್ ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ 10 ಫೀಟ್ ನಷ್ಟು .ಕಿ.ರೂ 330/- ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2014 PÀ®A: 447,427 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ-30/08/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 4-10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾ¢ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà , ªÀÄ£ÀߥÀÆgÀ, 38ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ , ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÉÆÃqÀ, zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನು  ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಮುಂದುಗಡೆ  ಬೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಾಗ  ಆರೋಪಿತgÁzÀ C°¸Á§ vÀAzÉ: ¨ÁªÀ¸Á¨ïAzÀªÀÄä UÀAqÀ: C°¸Á¨ï, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÉÆÃqï zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಿಗೆ   ಏನಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸರಿದು ಕೂಡು ಅಂತಾ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದೈರ್ಯ ಬಂತೇನಲೇ  ಮಾದಿಗ ಸೂಲೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು   ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗನಾದ ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು  ಕಾಲಿನಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ 2ನೇದ್ದವಳು ಪ್ರಶಾಂತನಿಗೆ  ಏನಲೋ ಬಾಡಕಾವ್  ನೀನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತಾ ಏಳುತ್ತಿಯೇನಲೋ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್  ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ  ನೀಡಿದ  ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/14 PÀ®A.504.323.506. gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(X) J¹ì J¹Ö DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦üAiÀiÁ𢠸ÀħâgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ ªÀ: 58, eÁ:PÀªÀÄä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À,   ¸Á: JqÀV¨Á¼ÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ. zÀÄUÁð CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 45, eÁ: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JqÀV¨Á¼À PÁåA¥ï   ºÁ:ªÀ ªÀÄÄzÀl£ÀÆgÀÄPÁåA¥ï vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥ 2) ¥ÀuÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÉ. zÀÄUÁð CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä eÁ: PÀªÀÄä  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: JqÀV¨Á¼À PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ ªÀÄÄzÀl£ÀÆgÀÄPÁåA¥ï vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F »AzÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ºÉ¸Àj£À°è PÀtÆÚgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 5/1-© £ÉÃzÀÝgÀ°è 1 JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ £ÉÆAzÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ C£Á£ÀÄPÀÄ®vɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ M¦à ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ UÁè¸ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CAzÁdÄ 25,000/. gÀÆ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2014 PÀ®A 448, 427, 504, 323, 324, 506, gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.08.2014 gÀAzÀÄ  34 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   10,000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


30 Aug 2014

Press Note and Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
   :: UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É PÀÄjvÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁUÁð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ ::

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è UËj UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ DZÀgÀuÉ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ¹zÀÞ¥Àr¹gÀĪÀ ¥Éưøï E¯ÁSÉ UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ¹¹ PÁåªÀÄgÁ D¼ÀªÀr¸À®Ä DAiÉÆÃdPÀjUÉ PÉÆÃjzÉ.
1]  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À®Ä ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
2] ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ ºÁUÀÆ d£À¸ÀAzÀt ºÉaÑgÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼À°è ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸ÀĪÀAw®è.ZÀ¥ÀàgÀ,         ±Á«ÄAiÀiÁ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸ÀܽÃAiÀÄ DqÀ½vÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
3] «ªÁ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁצ¸À¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀVà ¸ÀܼÀªÁVzÀÝ°è, ¸ÀܼÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ     C£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ.
4] ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ 24 UÀAmÉAiÀÄÆ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä E§âgÀÄ     dªÁ¨ÁÝjAiÀÄÄvÀ  PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ.
5] UÀuÉñÀªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiVæUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.
6] ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀAw®è.PÀnÖUÉ,¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß EqÀ¨ÁgÀzÀÄ.
7] «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï C®APÁgÀ K¥Àðr¸À®Ä «zÀÄåvï E¯ÁSÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
8] CVß±ÁªÀÄPÀ zÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀjAzÀ ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.
9] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ¸ÀܼÀzÀ°è 24 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¨É¼ÀQgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. (d£ÀgÉÃlgï ªÀåªÀ¸ÉÜ)
10] ¥ÀÆeÉUÉ §gÀĪÀ d£ÀgÀ CUÀªÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ ¤UÀðªÀÄ£ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.
11] «¸Àdð£Á ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
12] zsÀ餪ÀzsÀðPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 10 UÀAmɪÀgÉUÉ ªÀiÁvÀæ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ.
13] UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀë, PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸,À zÀƪÁt      ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
14] UÀuÉñÀ «UÀæºÀ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ §®ªÀAvÀªÁV ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀAw®è.
15] ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀjUÉ UÀÄgÀÄw£À aÃn,¨ÁåqïÓ,n-±Àlð CxÀªÁ mÉÆæ ¤ÃqÀ®Ä      PÉÆÃjzÉ.
16] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¤UÀ¢ü ¥Àr¸À°gÀĪÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À°èAiÉÄà «¸Àðd£É PÉÊUÉƼÀÄîªÀzÀÄ.
17] F ¸À® «¸Àðd£ÉAiÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è r.eÉ. ¸ËAqï£ÀÄß §¼À¸ÀzÀAvÉ ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ.
        ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀuÉñÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥Á°¸À®Ä vÀ£ÀÄä®PÀ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä  PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

 J¸ï. ¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ: 29-08-2014 ರಂದು 9-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ನಾಲಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಸಮೀಪದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವೇಮನಪಲ್ಲಿ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಮ್ಮಾ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£À  ಮಗನಾದ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ವಿ.ಕ್ರಿಷ್ಣಮೂರ್ತಿ  ತಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಮ್ಮಾ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ MBLHA11AEE9G00205 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ  ಸಾ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಸಿಂಧನೂರು.   FvÀ£ÀÄ  ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ MBLHA11AEE9G00205 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಕಿವಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಮುಂಗೈಗಳಿಗೆ ತರಚಿದ್ದು, ಬಲಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ಕೆತ್ತಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲ ಪಕ್ಕೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದಾ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 200/2014, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
             ಫಿರ್ಯಧಿ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀwÛ 60 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ  MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀ®è  vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f:¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£À ಮಗ£ÁzÀ ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀwÛ 34 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ  MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀ®è  vÁ:ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f:¨ÁUÀ®PÉÆÃl FvÀ£ÀÄ  ದಿ.27-08-2014 ರಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ತಗೆದು ಕೊಂಡು ಲಿಂಗಸೂಗುರಿಗೆ ಟಾಯರ ರಿಮೊಂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಇಳಕಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಹಾಳ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ ಮಗ ತಾನು ನೆಡೆಸುವ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ.ಕೆ .29/ಟಿ .5197 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಮಾಡದೆ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬಾಜು ಇರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಾಲಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಗಾಲಿ ತಗುಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ನಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಸಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿರ್ಯದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇ°AzÀ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2014 PÀ®A 279,304(J) L¦¹.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ :30-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀ:33 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀ:35 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ d¼ÀPÀ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »A§¢AiÀÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À ¥ÀæªÁºÀPÉÌ DPÀ¹äªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É DvÀ£ÀÄ fêÀAvÀ«zÁÝ£ÉÆà CxÀªÁ wÃjPÉÆArzÁÝ£ÉÆà CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ ºÉƼÉAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ   C.¸ÀA. 104/2014 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಂಪಯ್ಯ ತಂದೆ ಶಿವನಪ್ಪ ಗೊಂಗಲೋರ್, 50 ವರ್ಷ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಆರೊಪಿgÁzÀ      1] ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ದ್ಯಾರಬಟ್ಟು. ನಾಯಕ,  ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ 2]ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ದ್ಯಾರಬಟ್ಟು. ನಾಯಕ,  ಸಾ: ಸಾದಾಪೂರ EªÀgÀ ಹೊಲದ ನಡುವೆ ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಸತತ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ¢£ÁAPÀ : 29/08/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿತರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಬಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಗ ಕೂಡಿ ನೀರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ನೀರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ‘’ನೀವು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ’’ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ  ಆರೋಪಿತರು ತಾವು ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ‘’ ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ  ಮಳೆ ಬಂದ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದಲೇ’’ ಅಂತಾ  ಅಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳಿಂಡ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡ ಹತ್ತಿದಾಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ವೆಂಕೋಬ ಹಾಗೂ ಮಾರೆಣ್ಣ @ ಬುಡ್ಡಯ್ಯನಿಗೆ ಸಹ ಕೈಗಳಿಂಡ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ‘’ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀತಿ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ‘’ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 238/14 ಕಲಂ 341,504,323,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2014 gÀAzÀÄ  72 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   23,100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.