Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Sep 2012

Reported Crimes


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ :12-09-2012 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÀ   ²æÃgÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:23 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀæ±Àgï UÁrAiÀÄ QèãÀgï ¸Á:UÉÆî¥À°è PÀæ±ÀgïUÁrAiÀÄ QèãÀgï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À  vÀAzÉAiÀÄÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà ¯ÉÃmÁV §A¢AiÀįÁè CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÁUÀ )²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 2)CA§mÁ vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà 3)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀzÉå¥Àà 4)UÀzÉå¥Àà vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà 5)zÉÆqÀغÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà 6)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 7)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄ£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ  AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ JzÀÄgÀĪÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀÄ CAvÁ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ  PÉÊUÀ½AzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ  PÀnÖ¬ÄAzÀ  ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:117/2012PÀ®A.:143,147,323,324,504,¸À»vÀ149L¦¹   CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:(ªÀgÀzÀQëuÉ PÉƯÉ)
                    ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÉÆArºÁ¼À 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀÄgÀħgÀ ¸Á.»gÉòAUÀ£ÀUÀÄwÛ vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸Á«wæ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£À¸Á« UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Àà ZËqÀQ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÝgÀÄ. EªÀjUÉ 2 ºÉtÄÚ 1 UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 2-3 ªÀµÀð ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ M¼ÉîAiÀĪÀgÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ©nÖzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÁ½ ©qÀzÉà ªÀÄÈvÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV®è, £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©nÖzÀÝgÀÄ. ¢.12-09-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ¼ÀªÁr FgÀ¥Àà £ÀÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, UÀAUÀªÀÄä & UËgÀªÀÄä EªÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ©rj CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, ©ÃgÀ¥Àà, CªÀÄgÀ¥Àà, DzÀ¥Àà ºÁUÀÆ gÁªÀÄtÚ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀÆzÀ°rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆmÉÖUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV  DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/12 PÀ®A.143.147.148.498 (J).302 gÉ/«.149 L¦¹ & 3 & 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ.EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ.13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É §Ä¢Ý¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÁgï.¸ÀA.PÉJ-33-JA-2639 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ UÀÄAqÉÃgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï PÀÄ®PÀtÂð 65 ªÀµÀð ¨ÁæºÀät PÀȶ ¸Á.PÀÆqÀèV vÁ.¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ.ºÁUÀÆ DvÀ£À  ¸ÉÆ¸É £ÀA¢¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁD PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/12 PÀ®A.279,337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.09.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.