Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Dec 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:04/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ »gÉPÀqÀ§ÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀjPÀÄj FgÀªÀÄä£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀÄt¹VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rAiÀįÁV ªÀÄ®èöAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä, ªÀÄoÀ¥Àw,dAUÀªÀiï, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, ¥ÀÆeÁj ¸Á: aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.55,140/-, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹ámï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀ®ÌA¢¤ß UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃdUÁgÀ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁ®PÀ£À ªÀÄUÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ wPÀ̸Áé«Ä EªÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À SÁvÉUÀ¼ÀÄ M¨ÉÆâçâgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è JgÀqÉÃgÀqÀÄ DVzÀÝPÉÌ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÀAvÀ ¦.r.N. gÀªÀjUÉ Cfð PÉÆnÖzÀÄÝ, D ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¦.r.N.gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F PÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀqÀzÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÉAqÉÃPÀ¯ï & £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ ¥ÉAqÉÃPÀ¯ï E§âgÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀ®ÌA¢¤ßgÀªÀgÀÄ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¥ÀgÀªÁV KPÉ Cfð PÉÆnÖj CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, D ¸ÀA§AzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ®PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀjUÉ ¸Àj EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ ©üêÀÄtÚ¤UÉ D wPÀ̸Áé«Ä vÀAzÉ wPÀÌAiÀÄå EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÁzÀgÀÆ mÁæöåPÀÖgï £ÀqɸÀÄ CAvÁ £À£ÀUÉ ºÉýzÀPÉÌ £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ zÀÄrzÀÄ w£ÀÄßvÉÛêÉà ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃQ®è £Á£ÀÄ PÉ®¸À ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¥Àà vÁvÁ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CªÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛâà CAvÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CqÀتÁV ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¢AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄ®Ä CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄÝ£À CzÉ CAvÁD PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/11 PÀ®A 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

E¥sÁð£Á¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁfzïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzïºÀĸÉÃ£ï £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:30-06-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀ 5,000/- gÀÆ §mÉÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÉÄʪÉÄî MAzÀĪÀgÉ vÉÆ¯É £ÉPÉè¸ï ºÁQ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ eÉÆÃr C®è zÀ¥Àà E¢Ýà gÁAiÀÄZÀÆgÀ°è «ÄAqÀUÁgÀ£Àß ElÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÁr QjQj ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà E£ÀÆß ºÉaÑ£À 50,000/- gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:03-12-2011 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DCPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ CvÉÛ , ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ CPÉUÉ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ°è «ÄAqÀUÁgÀ EzÉæ vÀ¯ÁSï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ°®è CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑÑzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ §AzÀÄ zsÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ ¸ÀvÀÛ¼ÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉC®èzÉ JqÀPÀ¥Á¼À , JqÀPÀÄwÛUÉ , JqÀºÉÆmÉÖ , JqÀZÀ¥ÉàUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.207/11 PÀ®A.498(J),504,307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiË£ÉñÀ ¦.¹.530 °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝ£ÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà dAiÀÄ¥Á® vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁgÀ ¤AwzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÉUɹj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦.¹. gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.25 ¦.4995 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUɬĸÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨Áj «f¯ï ºÁQzÀgÀÆ AiÀiÁgÀÆ §gÉzÉà EzÀÄÝ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ D PÁj£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ gÁd±ÉÃPÀgÀ ªÀQ®gÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ CªÀjUÉ E£ÀÄß 10-15 ¤«ÄµÀ vÀqÀªÁV §A¢zÀÝgÉ UÁ°AiÀÄ UÁ½AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DUÀ CªÀgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ E¯ÉèAiÉÄà ¤°è¸ÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£Àß ºÀuɧgÀºÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀiÁqÀAiÀÄvÉÛ£À CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£Árj CAvÁ ¦.¹.gÀªÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ® K£ÀÆ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£Àß ºÀuɧgÀºÀªÀ£Éß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉà PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ CqÀØ PÉÊ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/11 PÀ®A.504, 353, 506,332 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ JA. ¸ÀÄzsÁPÀgï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁªï EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 137/¹ «¸ÀÛtÂð 3 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀƪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÀzÉÝAiÀÄ°è £É®Äè ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÁUÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ®PÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è ¨sÀvÀÛªÀÅ PÀmÁ«UÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 13-12-10 gÀAzÀÄ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® gÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ°è ¦.J¸ï.L.gÀªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ ºÉÆ®zÀ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ vÉÆÃj¸À®Ä ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¨sÀvÀÛ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä w½¹ £ÀªÀÄUÉ PÀ½¹PÉÆlÖgÀÄ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 14-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ G½zÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¤AvÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÁd¥Àà¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀgÉ ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ ªÀiÁzÀgÀÄ zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß w£ÀÄߪÀ d£À ¤ªÀÄä£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÁlPÀ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ gÁd¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2011 PÀ®A 447, 341,506, 323 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.J¹./J¸ï.n. ¦.J DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

  ¢£ÁAPÀ:-02/12/2011 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À ºÀwÛgÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CdÓ¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð.eÁ:-eÁ®UÀgÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À/ n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-9597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:-ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.36-PÉ-9597 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß dªÀ¼ÀUÉÃgÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 22.ªÀµÀð.eÁ;-eÁ®UÀgÀ. G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á;-ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ n.«.J¸ï.¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/2011.PÀ®A.279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉåPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-03-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ;28 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èÉ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZÀ£ÀÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ;45 FvÀ£À vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ §¸ÀìªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀwUÉ ºÉä£À ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£À°è ºÁQ PÀÆ®ÄèªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ£À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉà §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ;-04-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ.ÝEgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ °Ã¯ÁªÀwAiÀÄÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.JAzÀÄ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2011 PÀ®A.307 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 04-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĸÉãÀ ©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ¨sÁµÁ 35 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA , G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ ¨ÉÃPÀÄ, zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ zÀÄqÀÄØ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ,PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®°è EgÀĪÀ ¨É½î PÀqÀUÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉƼÀî®Ä §AzÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀgÀ¹zÀÝjAzÀ ¤£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÄwÛUÉ »ZÀPÀ®Ä §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ agÁrzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¨sÁµÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: . 214/2011. PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2011 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23600/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.