Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
      UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ :27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:49 d:°AUÁAiÀÄvÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀiÁåQìªÉÆà UÁrUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ  AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä UÁrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ MªÀÄä¯Éà PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ü vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ L.¦.¹.:_
                 ºÀ¸ÀÄߢÝãï vÀAzÉ  ªÉÆûAiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á; qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À°è ªÀÄĸÀÛ¥sÁ FvÀ£ÀÄ C¹¸ÉÖAmï CAvÁ F§UÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.£ÀªÀÄä £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ J¯Áè ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.DPÉÆÖçgï 2011 gÀ°è eɸÁÌA E¯ÁSɬÄAzÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀiïð £À D¬Ä¯ï 200 °Ãlgï £À 23 ¨ÁågÀ¯ï C.Q.gÀÆ: 2;30,000/- UÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÃgï £À°è EnÖzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3.5 l£ï C®Ä«Ä¤AiÀĪÀiï ªÉÊgï ¸ÀºÀ EvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢: 02.11.2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÃgï £À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°®è. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ¤UÉ PÉýzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°®è CA¢¤AzÀ PÉ®¸À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåµÀ£ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, £ÀĵÀgÀvï £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀæªÀiï EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄß F ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ PÉðzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀĺÀäzï ¸Áfzï£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀAiÀÄå ¸Á: §®èlV  FPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®èlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 164/ J¥sÀävÀÄÛ 164/eÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÀߥÀà  EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2009 gÀAzÀÄ J¸ï.©ºÉZï. ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¨sÁµÁ (gÀÆ:100/-)PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆøÀ¢AzÀ SÉÆnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀݪÁV SÉÆnÖ zÁR®qÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2012 PÀ®A: 419,420,465,467,468 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ   181 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                    
                                              
               

                        

         

28 Jun 2012

Reported crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
     
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÉÄñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.80gÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃj,ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸ÉlÖ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ °AUÀ¥Àà£ÀÄ  CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¢.26-06-2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ   PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®AB 143,147,148,324,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÉƼÀ¨Á® ªÀAiÀÄ-45 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- PÀÆ° ¸Á|| CqÀ«¨Á« FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà , ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ,±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| CqÀ«¨Á « EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§ÓUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ªÉʪÀÄ£À¹zÀÄÝ 27-06-12gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ CqÀ«¨Á« UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀªÀÄä½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ G½zÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ F¸ÀÆ¼É ¬ÄAzÀ¯Éà dUÀ¼À CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fªÀAvÀªÁV ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,324,506 ¸À»vÀ 149 L ¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ:- 27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ²æà UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀÄzÀæ¥Àà, 48ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: PÀȵÀÚ¥Àà, ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃ§â  PÀÆr §AzÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2012 PÀ®A, 504,354,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_[ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:]
                   gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä, ªÀÄÄzÁß¼À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀĽ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÄzÁß¼À, 40 ªÀµÀð, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ªÁðºÀPÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ
FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ zÀıÀÑl PÀ°vÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
188/2012 PÀ®A. 323,324,504,506,498(J), gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:19-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ : f.UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:9-19-22 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ UÀAd ¥Áèmï £ÀA:05 £ÉÃzÀÝgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 PÉ-8459 ZÉ¹ì £ÀA:03PÉ16J¥sï14236 C.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-25/06/2012 gÀAzÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉ,J-36 Dgï-6899 ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÁëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄĤ¥Àw zÉÆqÀØ ªÀĤ 32 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é  FvÀ£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-36 PÉ-637 ¸Éà®AqÀgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉÃlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì[M.¦.r] D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVÉzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-26/06/2012 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀqɪÀĤ37 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-56/2012 PÀ®A-279.304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:27-06-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdĨÁgï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:38 eÁ:G¥ÁàgÀ G:CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.350/-2)MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.500/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  70/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                       ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.PÉÌ PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀtÚ ºÀªÀÄAvÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà±ÉnÖ 50ªÀµÀð,ªÉʱÀågÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBPÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £À¹Ã§zÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 600/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ  §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ ¸ÁB PÁgÀlV FvÀ¤UÉ  PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2012 PÀ®A. 78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  «gÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ: 24, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G: ¥Á£ï±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  gÀÆ 1-00PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2100/-, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ . ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß  ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀ: 29, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1) DmÉÆà wªÀÄä¥Àà, 2) wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, J®ègÀÆ eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ, EªÀgÀÄ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÁ¸À, 51 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¯ÁzÁ¸Àj, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CfÓAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ MvÉÛ ºÁQzÀ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÉÝêÀ¯Éà zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ¨ÉÃqÀPÉÆAqÀÄ w£ÉÆßà F zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁPÀgÀ¯Éà CAvÁ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A. 447, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ   186 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                       
                                              
               

                        

         

27 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
     PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà PÁZÀ¥ÀÆgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁZÀ¥ÀÆgÀÄ 28 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ  DPÉAiÀÄ£ÀÄß  3-ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ, F §UÉÎ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ F «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25- ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-26/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉDPÉAiÀÄ£ÀÄß  DPÉAiÀÄ UÀAqÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À CtÚ PÀjAiÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÀnÖ UÉÆÃ®Ø ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAqÀgï UËæAqÀ PÉ®¸À.«.f.£ÀA.677 «¯ÉÃeï ±Á¥sÀÖ ºÀnÖ ¸Á;-AiÀÄ®UÀlÖ vÁ;-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.ºÁ.ªÀ.UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ. gÀªÀgÀÄ  oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 91/2012. PÀ®A.498,(J),302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà D£ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ-38 eÁw- £ÀAiÀÄPÀ G- ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á||| gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃwAiÀÄAzÀ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ £É®Äè ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà PÀÄr¢zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-06-2012 gÀAzÀÄ 23.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ©.gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °Ãeï ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §®UÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:-26-6-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ zÉÆqÀØ bÀvÀæAiÀÄå vÀAzÉ ©. £ÁUÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀ:32, eÁ: ªÉʱÀå G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï. £ÀA:  15/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨Á¼ÉVqÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸À¹ªÀÄr UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ «µÀzÀºÁªÀÅ, §VÎ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄwÛUÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ C¸Àé¸ÀÞªÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ£ÀÄ «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ 11-45 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 17/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀA¥À¸Émï ¸ÀÄlÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÀ¥ÀUÀ¯ï eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð, GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ºÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj¤AzÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÆr¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀÆr¹zÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ QvÀÄÛªÀAvÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ  MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢.25-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 435 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


   EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   
                    ¢£ÁAPÀ :24-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ §eÁgï ¸ÀܼÀÀzÀ°è ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:35 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á;ªÀĺÁAvÀ £ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆýUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ )¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®AiÀÄå 2)CªÀÄgÀ¥Àà 3)ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 4)DzÉ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ DPÉUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹   J¯ÉÉà ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2012 PÀ®A. 323,341,504, 506 s ¸À»vÀ 34 L¦¹gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                    
  ¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ   100 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  14600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                       
                                              
               

                        

         

26 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                                                            PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ²æà f.ªÀÄĤgÁd¥Àà vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ. gÀªÀjUÉ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.90/1 gÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è UÁæªÀįÉPÁÌ¢üPÁj, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ.25-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.90/1 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ£À¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ±ÉÃR¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ 15 ¦üÃlÄ D¼À GzÀÝ, 30 ¦üÃlÄ CUÀ®zÀµÀÄÖ UÀÄAr vÉÆÃr C.Q.gÀÆ.100000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ PÀ®è£ÀÄß ¨sÀƫĬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉUÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÁA¥Éæ¸Àìgï ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ-36-6577 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  80/12 PÀ®A.379 L¦¹. ¤AiÀĪÀÄ 3, 42, 43, PÉ.JA.JA.¹.Dgï.1994 PÁAiÉÄÝ. & ¤AiÀĪÀÄ 4(1J) JA.JA.r.Dgï PÁAiÉÄÞ 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                        zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð eÁ:PÀ«vÁ ¸ÀªÀiÁd ( PËëjPÀ) G:PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á:DvÀÆÌgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À  ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ E£ÀÄß £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè. D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ        ¢:20-06-12 gÀAzÀÄ dégÀ DAiÀiÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ G§â¸À ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À CªÀÄÈvÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ 1) qÁ:¸ÀAfêÀ±ÉnÖ CªÀÄÈvÁ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2) qÁ: gÀ« CªÀÄÈvÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄUÀÄ«UÉ aQvÉì ¤ÃqÀzÉà aQvÉìAiÀÄ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃj¹gÀĪÀzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ              ¢:25-06-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ CªÀÄÈvÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ªÉÊzÀågÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:39/2012 PÀ®A: 304(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
                    gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:25-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄ ZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆÃ-ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁUÀgÁd ¤®AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢AiÀÄ°è §¸ÀìªÀÄä 65-ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÀA§Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢ ¥ÁªÀðvɪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ §»zÉð²UÉAzÀÄ (¸ÀAqÀ¸ïUÉ) £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀݪÀ½UÉ JªÀiïr,£ÀfÃgÀ 30-ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gÀ. PÉJ.36/J-3691.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁgÀ£À ±À§Ý ªÀiÁqÀzÉà CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀìªÀÄä¼À §®UÀqÉAiÀÄ »A¢£À ¸ÉÆAlPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ®vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV, ºÉ§ânÖ£À ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄäqÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A.279, 337. L.¦.¹..  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
  ¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.06.2012 gÀAzÀÄ   137 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.                                              
               

                        

         

25 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 24.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36/w 1482 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï FPÉAiÀÄ£ÀÄß J¸ï.PÉ. UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À-vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVÎUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  74/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:- 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÁV gÁªÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj vÀAzÉ: ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 35ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄqÉÃgïzÉÆrØ ªÉAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå UÁ¯ÉÃgï, E§âgÀÆ ¸ÉÃj ²ªÀ¥Àà FvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïÉ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀrUÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ, C¯Áá DmÉÆÃ. £ÀA. PÉ.J.36-J.3704 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©.UÀuÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.36./J-3704 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÀÆqÁ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JgÀqÀÄ UÁrUÀ¼ÀÄ JzÀgÀħ¢gÀÄ ¥Á¸ï DUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉÆtPÁ°UÉ DmÉÆÃzÀ ¨Ár ¥ÀnÖAiÀÄÄ §r¢zÀÝjAzÀ §® ªÉÆtPÁ°£À gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: . 99/2012 PÀ®A-279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ    
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.06.2012 gÀAzÀÄ   167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                              
               

                        

         

24 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
                          
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà ªÀ:58, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĹè PÁgÀ®PÀÄAn ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 119 £ÉÃzÀÝgÀ°è FUÉÎ 8 ªÀµÀðzÀ »AzÉ 2 ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹zÀÄÝ ¸ÀzsÀå ¤ÃgÁªÀj £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 22-6-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgÀªÀ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä £ÉÆÃqÀ¯ÁV 2 ¨ÉÆÃgÀªÀ°è£À PÉç¯ï ªÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À PÉç¯ï ªÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ EzÀgÀ §UÉÎ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉç¯ï ªÉÊgï MlÄÖ 13500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:_ 22-6-12 gÀ gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:23-6-12 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12. PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ J.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 61/12 PÀ®A 498 (J) 504.323 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀ vÀ¯ÁµÀ PÀÄjvÀÄ ¦.¹ 632 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆVzÀÄÝ ºÀqÀUÀ° UÁæªÀÄzÀ°è C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄâ£Á¼À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 36 «- 1613 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß »A¢QÌ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAvÀgÀUÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J 36 n.© 2963 £ÉÃzÀÝPÉÌ UÁ° ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ gÉÆÃrUÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ D jÃw ¤°è¹zÀgÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ vÀqɪÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁUÀÄ EzÀjAzÀ »A¢¤AzÀ §gÀĪÀ UÁrUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À zÁj UÉÆvÁÛUÀzÉ vÀ£Àß mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½ªÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃrUÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæ°UÉ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß »A¢QÌ CweÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ ¤AvÀ mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ, ªÀÄÆV£À ªÉįÉ, JqÀªÀÄ°QUÉ, ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯É ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÉgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¹ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| UÀzÀælV vÁ|| ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. CAvÁ w½zÀħAvÀÄ. ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 9-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 64/12 PÀ®A 279.337.283 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ
                  ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆ®¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÆ®¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì vÁAqÁ.  FvÀ£ÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄw PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ UÀr £ÀA§gÀ PÉ.J 34 - J 6316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ gÉÆÃqÀ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¥ÀÆ®¹AUÀ¥Àà¤UÉ  lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà C°èAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/12. PÀ®A 279.338 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               gÀ« vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, ªÀqïæ (¨sÉÆë) PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : PÉÆüÀ PÁåA¥À FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj gÁ¢üPÁ vÀAzÉ gÀ«, 7 ªÀµÀð, ªÀqÉgï, (¨sÉÆë) , ¸Á: PÉÆý PÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁvÁ£À ªÉÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 23.06.2012 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À  ¨ÁdÄ §AiÀÄ®ÄPÀqÉ PÀĽwzÁÝUÀ mÁmÁ ¯Áj £ÀA J.¦. 02/«-2180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÄÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÉt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ¯Áj eÁj §AzÀÄ gÁ¢üPÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA104/2012 PÀ®A: A 279,304(J) L¦¹  ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ  PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             qÁ : jAiÀiÁeï vÀAzÉ J¸ï. vÁdÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ ¸Á: CA©UÀgÀ ZËqÀAiÀÄå £ÀUÀgÀ (PÀ¨ÉâÃgï Nt ) ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ D PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ªÉÆû£ï vÀAzÉ ¢: ¨ÁµÁ ¸Á: ªÉÄÊ¢ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.06.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DPÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹Öî£À §QÃl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ¤£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛK£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A: 504, 323, 324, 506 L¦¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ªÀÄ»§Æ¨ï©Ã UÀAqÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ , ªÀAiÀÄ: 65ªÀ, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á; ©qÀ¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀgÀºÀvïC° ªÀAiÀÄ: 22 ªÀ, FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §r¨Éøï KjAiÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À £À¼ÀzÀ vÉVΣÀ°ègÀĪÀ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Ä CzsÀð ºÉZï.¦ PÉgÀAmï ªÉÆÃlgïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¥ÀèUïUÉ ºÀaÑzÀÝ ¸ÁPÉm念ï£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2012 gÀAzÀÄ   87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.