Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ.10-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÉ®UÀgÀÄ 43 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÉÄ¢Q£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÁtÂdå ªÀĽUÉUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀvÀæ¥Àà PÀgÀr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr EzÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À°è UÀ¯ÁmÉ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄïÉÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EªÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A.323.504.506(2) gÉ/«.34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

. ¢£ÁAPÀ 05/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 30 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á;AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ zÁåªÀÄtÚ£ÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ zÁåªÀÄtÚ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2012.PÀ®A. 324,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 06/01/2012 gÀAzÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ;®ªÀiÁt G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀÄgÀÄPÀnÖ PÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ QÃgÀ¥Àà 50 ªÀµÀð ºÁUÀÄ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ eÁ;®ªÀiÁt ¸Á;vÀÄgÀÄPÀnÖ PÁåA¥ï CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:10.01.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012.PÀ®A. 147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 13 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 7£Éà vÀgÀUÀw ¸Á: UÀÄAd¼ÀîPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-08-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ UÀÆqÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 35 °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï EªÀgÀ d«Ää£À ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛUÀÄqÀØ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è FdĪÁUÀ PÁ®ÄªÉUÉ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CªÀ£ÀÄ CAzÁdÄ 4 Cr JvÀÛgÀ EzÀÄÝ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. zÀÄAqÀĪÀÄÄR«zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è JzÀÄgÀĸÀĽEzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÀ¼ÉUÁAiÀÄzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DvÀ£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ UÀÆqï©Ã 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ vÀAzÉ FvÀ£ÀÄ ªÀÄĨÁgÀPï©Ã FPÉAiÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ ªÀÄĨÁgÀPï©Ã UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ,¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉìãï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï 75ªÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ºÀ¸Éãï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ºÀnÖUÁæªÀÄ , FvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ M¼À¸ÀAZÀĪÀÄĨÁgÀPï©Ã UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ:60ªÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ,¸Á:EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀÆqï©Ã ¸ÀwÛzÀÝgÀÆ §zÀÄQzÁÝ¼É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EªÀjAzÀ ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ºÉý¹ ¸À» ªÀiÁr¹ Rjâ ¥ÀvÀæ ªÀiÁr¹ £ÀA©PÉzÉÆæúÀªÉ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ £ÀµÀÄÖªÀÅAlÄ ªÀiÁr ªÀAa¸À®Ä ¸À¼ÀÄî¸ÀȵÀÖ£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2012 PÀ®A.:120(©),468,470,471,465,427, 406,418, 419, 192,193,196,199 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ-10/01/2012 gÀAzÄ 1810 UÀAmÉUÉ wAxÀt ©æeï °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è f¯Á¤ FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ,¸ÀܼÀ zÀ°è ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUɺÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1]f¯Á¤ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj ¸Á§ ±ÉÃPÀ 29 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-ºÀnÖ ºÁ//ªÀ// wAyÃt ©æeïÓ2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§AqÉÆýî vÁ-¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f-AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß,MAzÀÄ ºÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ 310/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ £ÉÆQAiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ÀÄ,d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÀgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1/2012 PÀ®A-78[3] PÉ,¦,PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥À ¥ÀæPÀgÀt zÁgÀhÄ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ 102 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr -20,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.