Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Aug 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛC¥ÀWÁvÀ   
   gÀ¸ÉÛC¥ÀWÁvÀ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:_
                                                 .                ¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà D¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ 36 J 3872 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¥Éà DmÉÆà £ÀA.PÉJ 36 J 3872 £ÉzÀÝ£ÀÄß PÀÄ£ÀßlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èAiÀÄåPÁåA¦£À°è ZÀ®ÄªÁ¢ zÉêÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°Ö DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°PÉ®¸À. ¸ÁB PÀÄ£ÀßlV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:258/2012 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ &187 L.JA.«. AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-
     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.08.2012 gÀAzÀÄ  162 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.