Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jan 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 35ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ,   FvÀÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÖ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)   ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 2)  CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,3)   §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀtÚ, J¯ÁègÀÄ: eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ,   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʱÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖvÉÛªÉ CAzÀgÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄÝ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁåAUÀ PÀlÄÖwÛAiÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.01/2014. PÀ®A. 341. 504. 323. 325. 506. ¸À»vÀ 34L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       ದಿನಾಂಕ 02-01-2014 ರಂದು 16:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 30-12-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15:20 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 73  ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ್, ಉ:ಹೊಲಮನೆಗೆಲಸ  ಸಾ: ದೇವತಗಲ್ ಹಾ:ವ: ಮಾನವಿ  ಮೋಬೈಲ್ : 9036696022 EªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಲಾ 32 ಗುಂಟೆ ಭಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಜಗಳ ಎಗದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡಿ-ಬಡಿ ಮಾಡಿ ದುಖಾ:ಪಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 01/2015 ಕಲಂ: 341.447.323.504.506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ    ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 02.01.2015 gÀAeÉ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ  1] ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁ:£ÉÃPÁgÀ, ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀðFvÀ£ÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 2] ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ,PÁªÀ°, 50ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð 1) ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂಪಾಯಿ 1425/-2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ .ಕಿ. ಇಲ್ಲಾ3) ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಅ.ಕಿ. ಇಲ್ಲಾ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ,PÁªÀ°, 50ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2015 PÀ®A;78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ dAVè ¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÉÆqÉzÀÄ 5 d£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ದಿನಾಂಕ 03.01.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಂಗ್ಲೀಸಾಬ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ 1) ²æêÀÄw ZÉ£ÀߪÀÄä ¦.r.M AiÀiÁ¥À®¢¤ß.2) ²æêÀÄw ®Qëöä CzÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß3) «gÉñÀgÉrØ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UÁæªÀÄ ¥ÀADAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß5) ¤gÀAd£À QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¥ÀA.gÁ.E. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.6) f.J£ï. ¥ÀæPÁ±À ¸ÀºÀAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¥ÀA.gÁ.E. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆ  ಒಡೆದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅವಶೇಷದಡಿ 1 ) ಮೊನಾಕಪಲ್ಲಿ ಶಹಜಾಬಿ ಗಂಡ ಯೂಸುಫ್, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಜಿ: ಕರ್ನೂಲ್ (.ಪಿ)2) ಜೋಯೆಲ್ ಮುಸೈಲ್ ತಂದೆ ಯೂನೋದಾಸ್ ಮುಸೈಲ್, ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್,: ಉಲನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಪೊತರ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಗಜಪತಿ, ರಾಜ್ಯ: ಒರಿಸ್ಸಾ3) ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ,ವಯಾ: 50. ವರ್ಷ, ಜಾ: ಜೋಗೆರ್,: ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಪೇಟ್ ರಾಯಚೂರು,4)ವಿರೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ, ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್, : ಬೇಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಪೇಟ್ ರಾಯಚೂರು.5) ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಡಬ್ಬ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ವಯಾ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್ : ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಗಟ್ಟು, ತಾ:ಗದ್ವಾಲ್,ಜಿ: ಮಹೆಬೂಬನಗರ (.ಪಿ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ1) ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ವಯಾ:50 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಎಲಿಗತ್ತಿ ತಾ:ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ.2) ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ, ವಯಾ:14 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ, ಸಾ: ಆದೋನಿ,(.ಪಿ)3) ಕೃಷಿಕೌರ್ ತಂದೆ ಸ್ಯಾನಿಸಿಂಗ್, ವಯಾ: 3 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಸಿಕ್ಕರ್, ಸಾ: ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು. EªÀgÀÄUÀ½UÉ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ  ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ . CAvÁ ²æà ªÀÄÄPÀÌtÚ PÀjUÁgÀ ºÉZÀÄѪÀj G¥ÀPÁAiÀÄðzÀ²UÀ¼ÀÄ f,¥ÀA.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2015 PÀ®A: 337 338 304 (J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.01.2015 gÀAzÀÄ         02 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.