Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Jan 2017

Reported Crimes



¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 13-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ¸ÀĢåï @ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ PÀmÉÖ¥Àà ¸Á: »gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄAiÀÄÆgï, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:»gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ¤é FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁ ªÀAiÀÄ:17 ªÀµÀð 08 wAUÀ¼ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èAzÀ gÀ«Ä¹ ¥ÀĸÀįÁ¬Ä¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¸ÀĪÀiÁ ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2017, PÀ®A 363 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 22/1/17 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ J.¦.JA.¹. UÀAeï 2£Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ 1)¹Ã£ÀÄ eÁw ªÀÄgÁp2)¸ÀĨsÁµÀ eÁw ªÀÄgÁp E§âgÀÆ ¸Á: ªÁqÀð £ÀA.9 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 48 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ªÁqÀð £ÀA.14 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀµÀÄÖ zÉÆqÀتÀ£ÁV¢ÝAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ-ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JzÉUÉ, §®¥ÀPÉÌUÉ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/17 PÀ®A 504,323, 355,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ &3(1) (10)J¸ï¹/ J¸ïn  ¦.J.PÁAiÉÄÝ. 1989.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :24.01.2017 gÀAzÀÄ 256 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 35,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.