Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:05-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¢.06/11/2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà Q¸Á£À eÁzÀªÀ vÀAzÉ ZAzÀæzÉêÀ eÁzÀªÀ 45 ªÀµÀð eÁ.D¢ªÁ¹ G- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉƯÁØ vÁ.CgÁé f¯Áè-gÁAiÀÄUÀqÀ gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl EzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÁUÉÆð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÜvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw ZÀAzÀæ¨Á¬Ä UÀAqÀ «PÁ¸ÀPÀƽ,30 ªÀµÀð,eÁ.D¢ªÁ¹,G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉƯÁØ vÁ.CgÁé f¯Áè-gÁAiÀÄUÀqÀ gÁdå-ªÀĺÁgÁµÀÖ SÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 34/2011 PÀ®A:174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 06-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²æÃ.°AUÀ§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ PÁæ¸ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß 3 zÉÆqÀØ JªÉÄä 2 ¸ÀtÚ JªÉÄä PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ£ÀÄß §ÆvÀ®¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ §ÆvÀ®¢¤ß EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©.PÀAzÀ ªÉÊAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÊAiÀÄgï 40.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÉÄäUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÄåvï ¸Àà±ÀðªÁV ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ£ÀªÀ ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ J.J¥sï £ÀA:18/2011 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 06-11-2011 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ 60ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÁ°¤AzÀ ªÀzÀÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 365/2011. PÀ®A. 324, 323, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢:06-11-2011 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀiÁPÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 55 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á: ªÀÄļÀÆîgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjªÉAPÀ£ÀUËqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÁzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÀ©âtzÀ ªÀÄaѤAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 366/2011. PÀ®A. 324, 323, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢.05/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð ®A¨Át MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.G®Ì§AqÁFvÀ£À CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà,²ªÀUɤ E§âgÀÆ ¸Á.G®Ì§AqÁ vÁAqÀ, CgÀ¼À¥Àà ¸Á.¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd §AqÁj ¸Á.¹gÀªÁgÀ§AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è£À ¹ÃUÀgÉlÀ ªÀÄvÀÄÛ wAr w¤¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý wAzÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀzÉ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ E®è¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼£Áßr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ »jAiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgɹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÉÆt CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ vÁ¹£À £ÀAvÀgÀ E¤ß§âgÀÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUÉUÀ¼À£ÀÄß J¸É¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 6.11.2011 gÀAzÀÄ PÀÆqÁ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzsÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2011 PÀ®A:441,504,323,506,gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

¢£ÁAPÀ 06-11-2011 gÀAzÀÄ 10-45¦.JAPÉÌ ªÀiºÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ. CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀÄqÀ¯ÁV 1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£À gÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1130/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/11 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06/11/2011 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è d£ÀgÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÉÆ®¢¤ß CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï -§ºÁgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVjvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ«vÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB48 ªÀµÀð eÁwBPÉÆgÀªÀgÀÄ ¸ÁB£ÀPÀÄÌA¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ H½zÀ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 84,375/- 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ (3) 3 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊUÀ¼ÀÄ(4) JgÀqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgïUÀ¼ÀÄ ( §eÁd r¸À̪Àgï £ÀA PÉJ-16 3993 ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r r®PÀì £ÀA PÉJ-36 qÀ§Æè 9615) EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2011PÀ®A: 87 PÉ.¦PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ :06.11.2011 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ °AUÀtÚ,ªÀiÁ°UËqÀ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ßEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £ÁUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° CAzÀgïÀ ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆæèÉõÀ£Àj r.J¸ï.¦. zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è Dgï.JªÀiï. £ÀzÁ¥sï ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C®èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3220/- 2] 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.11.2011 gÀAzÀÄ 26 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ