Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀ: 30, eÁ: ºÀjd£ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸Á¬Ä¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÉ ºÁPÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãj£À°è PÀ°¹ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀȶ & ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À« ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå zÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À«.   FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÉÃgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ zÀ©âzÀÝjAzÀ Hj£À »jAiÀÄgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® vÁ¬Ä vÀAVUÉ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ CªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ w½¹ ºÉýzÀgÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ   ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è  ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå zÉÆgÉ    EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ   ¨sÁUÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 24.07.2012 gÀAzÀÄ zsÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ CzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁ£À« UÀÄgÀÄPÀÈ¥À¥À ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ  ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¢: £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå zÉÆgÉ EªÀ£ÀÄ  ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀȶ & ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä½UÉ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹  ¯Éà ¸ÀƼÉÃgÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¨sÁUÀPÁÌV PÉøÀÄ ºÁQ¢ÝÃgÁ CzÀ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»w ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  CAzÀÄ  ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ ºÉÆqÉzÀÄ FªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆArjà E£ÉÆߪÉÄä PÉÆÃnðUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2012 PÀ®A: 341,504,323,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                                                                                    


     ªÀÄ»¼ÉÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ  DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                         ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀqÀÎAzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ®Qëöäà FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ «£Á PÁgÀt ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 31.07.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2012 PÀ®A: 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                       
        J. gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀåA ªÀ: 30, eÁ: AiÀiÁzÀªï G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀzÀ°è vÀ£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁeï ¥À®ìgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 W-2727 CzÀgÀ CHASSIS No MD2JDJD22SCM77293, ENGINE NO JEGBSM77972 C.Q 45,000/. gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß ºÁåAr¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖgÀĪÁUÀ,                     ¢:30-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-31-7-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ .zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2012 gÀAzÀÄ  83- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13900 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.