Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jan 2012

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ : 04-01-2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ElV ºÁ.ªÀ. AiÀiÁzÀVj ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ £ÁUÀgÉrØ E§âgÀÆ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ ElVAiÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ F »A¢¤AzÀ EgÀĪÀ D¹ÛAiÀÄ vÀPÀgÁj£À zÉéõÀ¢AzÀ «gÀÄ¥ÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ElV EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆrè, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÀ°UÉ ªÀÄÆVUÉ, PÀtÂÚ£À gÉ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A: 143 147 148 323 324 307 504 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢.03-01-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁvÀgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA,103 gÀ°èAiÀÄ 2-JPÀgÉ 08-UÀÄAmÉ d«ÄãÀzÀ°è ²æà zÀvÁÛvÉæAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄqÉÃzÀªÀgÀÄ eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ n®ègÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ D ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr n®ègÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ£À£ÀÄß PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2012 gÀAzÀÄ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®AB 143,147,341,447,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

²æà zÉêÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ:G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÀÄZÀѧÄqÉØñÀégÀ ZËPÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢ :- 04-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À eÁ° VqÀPÉÌ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÁV¤AzÀ®Æ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆArzÀÄݤ£Éß ¢£ÁAPÀ 03/01/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄ߸Éë¹zÀÄÝ CzÀÄ ªÁAwAiÀiÁzÁUÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÀìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/12 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.01.12 gÀAzÀÄ gÀAUÀtÚ vÀªÀÄzÉ ²ªÀtÚ ¸Á: C¹ÌºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA: J.¦.-21/qÀÆè 6357 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ °AUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ E¸ÁPÀÆ ¸Á: ªÀÄAqÉèªÀiï vÁ: £ÀA¢PÉÆlzÀÆgÀ J.¦. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀAtÚ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.01.2012 gÀAzÀÄ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2012 PÀ®A: 279, 304 {J} L.¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 01.01.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1830 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ - ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À CgÀ¼É vÀÄA©zÀ ªÁºÀ£À ¯Áj £ÀA:PÉJ-36 J-6686 £ÉÃzÀÝgÀ°è 45 QéAl¯ï CgÀ¼É vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¢£ÉñÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï¢AzÀ §UÀªÁ£À PÁl£À «Ä¯ïUÉ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ºÉaÑ£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ C.Q. gÀÆ. 9,00000/- £ÀµÀÖªÁVzÉ. CAvÁ ²æÃ.gÁªÀĤªÁ¸À §Æ§ vÀAzÉ eÉÊQ±À£ï §Æ¨Á ªÀAiÀiÁ:51 ªÀµÀð G:CgÀ¼É ªÁå¥Áj eÁ:ªÀĺÉñÀéj ¸Á:¨ÉÃgÀÄ£ï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.01.12 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : 1/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     

²æêÀÄw UÀzÉݪÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀªÁr 60ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á|| ºÀnÖ FPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà UÉÆÃV ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ , PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á||PÀĦUÀÄqÀØ FvÀ¤UÉ ®UÀߪÁUÀzÉà EzÀÄÝ vÀAzÉ vÁ¬Ä wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀt¢AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ HlPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¸ÀjAiÀiÁV®èzÀÝjAzÀ PÀÄrzÀÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV HlªÀiÁqÀzÉà ¤vÁæt£ÁV ¸ÀwÛzÀÄÝ FvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 01-12 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.