Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Aug 2014

Reported Crimes

   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ದಿ:12-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð, eÁw:ªÀiÁ¢UÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ  ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಉಪಕಾಲುವೆ ನಂ.92 9ನೇ ಸೆಟರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದುಕೊಂಡು ನೋಡಲೆಂದು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÁ¬Ä £ÀgÀ¸ÀªÀÄä eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð   2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄĹè gÁªÀÄAiÀÄå eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð    3] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,ªÀAiÀÄ-25ªÀµÀð,  4] ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄZÀÑ® ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ 5] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå eÁw:£ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸Á::®PÀÌA¢¤ß ªÁ¹UÀ¼ÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಗುಂಪೂಗೂಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಎಲೆ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಕಾಲುವೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನದೇನಲೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಉಳಿದವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲುವೆ ಸಮೀಪ ಬಂದರೆ ಜೀವ ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಇಂದು ಠಾಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2014 PÀ®AB 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ   PÀ®AB 3[1] [10] J¸ï.¹/J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.08.2014 gÀAzÀÄ  28 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   8000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.