Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Nov 2012

Reported Crimes¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁªÀPÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 08-11-2012 gÀAzÀÄ 2-50 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ, MPÀ̸À®ÄvÀ£À, ¸ÁB CgÀ¼ÀºÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ªÀÄÆ®ªÁå¢AiÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀA¦è D¸ÀàvÉæUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è UÉÆÃgɨÁ¼ÀPÁåA¥À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 39/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

              ¢£ÁAPÀ: 08-11-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ¸ÀÛVÃgɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ¸À£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ¦AeÁgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦.£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ PÀÄrzÀ ºÀªÀÄ°£À°î vÀ£Àß  eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ «vÀgÀuÉ PÁ®ÄªÉ 31 gÀ°è ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ£À ºÉtªÀÅ ªÀÄÄAzÉ ¤Ãj£À°è vÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA:  38/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢.06-11-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00UÀAmÉ ªÉüÉUÉ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ eÁwB ªÀqÀØgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÀABPÉ.J-36 E-0994 ¸ÀªÁgÀ ¸ÁBªÀPÁæt     vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ ²ªÀgÀrØAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀPÁæt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ªÀPÁæt PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀ°èUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀgÀrØ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀÅ §¼Áîj zÁ£ÀªÀÄä ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¸ÉàµÁ°n D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄ wÛzÀÄÝ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁB20ªÀµÀð eÁBPÀÄgÀħgÀÄ,¸ÁBªÀPÁæt  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA110/2012 PÀ®A:279,338 L.¦.¹  CqÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ: 08.11.2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ¸Á: gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAUÀ° ¥Áæt zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ  ªÀiÁ«£ÀPÀgÉ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §ªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁªï ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ PÀ§Ó ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CªÀÄvÀ CªÁZÀå §åzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2012 PÀ®A: 323,504,506 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2012 gÀAzÀÄ 158 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.