Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Apr 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                        zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ.

                                    
                          C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¹£ÀÀ ±ÀªÀ.

¢£ÁAPÀ:- 25/04/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ: UÉÆëAzÀgÁd, 50ªÀµÀð, G : ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À.

¢£ÁAPÀ: 24/04/2017 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è CAzÁdÄ 45-50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄvÁÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ gÁwæ 20-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ºÉAUÀ¹£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ºÉAUÀ¸ÀÄ AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ C£ÁgÉÆÃUÀåUÉÆAqÀÄ §¼À° ¸ÀwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ EzÀÝ  °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ F ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
           
C¥ÀjavÀ  ºÉAUÀ¹£À  ±ÀªÀzÀ ZÀºÀgÉ
1)  ªÀAiÀĸÀÄì :- 45-50 ªÀµÀð      
2)  PÉÊAiÀÄ°è ºÀ¹gÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ.
3)  PÉA¥ÀÄ ¹ÃgÉ.
4)  PÉA¥ÀÄ ®AUÀ.
5)  PÉÆgÀ¼À°è vÁ½ vÀgÀºÀzÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ.
6)  ªÀÄÆV£À°è £ÀvÀÄÛ.
 ¸ÀzÀj ZÀºÀgÉAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÝ°è zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÉAiÀÄ F PɼÀPÀAqÀ £ÀA§gïUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
1] zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 08531-260333.                                                                               2] gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA.08532-235635.
        .


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :27.04.2017 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5100/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.