Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jul 2012

REPORTED CRIMES


                                                                                           ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉƯÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ:-01/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1900 jAzÀ 2000 UÀAmÉUÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ dUÀĪÀ¥Àà ºÀÄtUÉÃj 22 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-PÀÄgÀħgÀ zÉÆrØ,UÀ®UÀ FPÉAiÀÄ  DgÉƦvÀ £ÀA-1 DzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÀªÀUÁ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÉ 5000/gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ D ºÀtªÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉýzÀ ¸ÀA§AzÀ DgÉÆæ-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr ¤£ÀUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý, CzÉà ¹nÖ¤AzÀ EvÀgÉÆA¢UÉ E§âgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ£À dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-57/2012 PÀ®A. 302 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-
     ¢£ÁAPÀ: 02-07-2012 gÀAzÀÄ 3-40 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÀqÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀAPÀ£Á¼ï , vÁ: UÀAUÁªÀw ,ºÁ.ªÀ: ºÀAa£Á¼ïPÁåA¥ï (±ÁAw£ÀUÀgÀ) , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ., ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÆåÃw , AiÀÄAPÀ¥Àà , dUÀ¢Ã±ï , JªÀiï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁ£ÀªÀÄä EªÀgÀÄ £ÁUÀgÁeï FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA.PÉJ-37/J-1669 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ C¯ÁÛ¥sï ºÀĸÉãï , PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-17/J¥sÀ-1271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀjºÀgÀ r¥ÉÆÃ. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA.PÉJ-17/J¥sï-1271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ 1) ¦üAiÀiÁð¢ , 2) AiÀÄAPÀ¥Àà d§â®UÀÄqÁØ, 3) dUÀ¢Ã±ï ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ , 4) JªÀiï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á¸À°ªÀÄj PÁåA¥ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , 1) eÉÆåÃw , 2) £ÁUÀgÁeï , 3) ªÀiÁ£ÀªÀÄä EªÀjUÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2012 PÀ®A. 279, 337 , 338 , 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ 02-07-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj M.¦.r D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ vÀAzÉ SÁd¸Á§, ªÀ:19, ªÀÄĹèA. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà f: §¼Áîj FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ DjÃ¥sï vÀAzÉ UË¸ï ªÉÆû£ÀÄ¢Ýãï E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÀAZÀ°PÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÀÆå-6588 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì PÀ«vÁ¼À gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¥ÉÆÃPÀ¸ïUÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° PÁtzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/12. PÀ®A 279.337, 338 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 02-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĸÉãÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ n«J¸ï JPïì J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA. PÉJ-25-Dgï-767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁWÀAiÀÄå ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ±ÉnÖ, 55 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À §®UÀqÉUÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä PÁåA¦£À PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À PÀqÉ wgÀÄ«¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-eÉ-1170 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV n«J¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ n«J¸ï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdjzÀÝ. ²æÃ. J¸ï.JA. ¨Á¼À£ÀUËqÀ.¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
     ¢£ÁAPÀ 06-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀtÚ vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, 55 ªÀµÀð, ªÀiÁzÀgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃj ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄÄPÀÌtÚ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: G¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.  2 UÀÄAqÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: G¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ¢UÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀjzÀÄÝ M¼ÀUÉ §gÀ¨ÉÃrj ZÀºÁ PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ eÁw¤AzÀ£Éà ªÀiÁr PÀ½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ UÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀnAUï ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 3 ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄätÚ, ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: G¥Àà¼À, DgÉÆæ £ÀA. 4 ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: G¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ, ¤ÃªÀÅ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä vÀ¯É ªÀÄÄnÖ PÀnAUï ªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ½¹zÀÄ,Ý PÀj °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆr¹PÉƼÀî®Ä DgÉÆæ £ÀA. 5 CAiÀÄå¥Àà ºÀtf, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: G¥Àà¼À, 6- rd¯ï G¥Àà¼É, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: G¥Àà¼À, 7- °AUÀ¥Àà PÀj¸Á°, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: G¥Àà¼À, 8- wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:G¥Àà¼À £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀ¢®è¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw¤AzÀ£Éà ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2012 PÀ®A. 506 gÉ/« 149 L¦¹ & 3 (I) (X) (XIV) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ .¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ-02/07/2012 gÀAzÄ 1400 UÀAmÉUÉ £À«®ÄqÀØ UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 56 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁd®¢Ý¤ & DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ºÉƸÀ ªÀĤ 22 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-¤®ªÀAf FvÀ£ÀÄ »A¢£À ªÉʵÀåªÀÄ¢AzÀÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ eÁ®ºÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉ½PÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-58/2012 PÀ®A-341.323.324.504.506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 2/07/12 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀ¸Áé«Ä, 29 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ dAUÀªÀÄ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ  ¯Áj £ÀA Dgï eÉ. 27/L.f-0789 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: EUÀÆîgÀ vÁ: ZÀ£ÀߥÀlÖtÚ f: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ   ( 9731969039) FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ 02/07/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉɬÄAzÀ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ° ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è J.¦.JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ:-2-7-2012 gÀAzÀÄ 6-40 ¦.JAPÉÌ UÀÄAd½îPÁåA¦£À §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ±À¦üÃ¥Á±Á @ ±À¦üñÁ ªÀ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqï (§ÄQÌ)  EªÀgÀÄ gÀÆ 1-00PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£ï JA. qÀ¦à£ï ¦.J¸ï.L, ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1160/-, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¢£ÁAPÀ 01-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ JvÀÄÛ CA. Q gÀÆ. 60,000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß JwÛ£À ±ÉqÀØzÀ°èAiÀÄ PÀ©âtzÀ PÀA§UÀ½UÉ PÀmÁÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀA§UÀ½UÉ PÀgÉAmï CxïðAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/2012 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
¢£ÁAPÀ:02-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¸ÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G: gÉÊ¸ï «Ä¯ïzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£ÀA:9-14-32 UÀzÁé¯ï gÉÆÃqÀ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¢:11-10-2010 £Éà ¸Á°£À°è vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 «-3631 EAf£À £ÀA:05492 ZÉ¹ì £ÀA: ¹ 10244 £ÉÃzÀÄÝ ±ÉÆà gÀƫĤAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ FUÀ E£ÀÄìgÉãïì PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ gÀÆ.29000/- ¨É¯É PÀnÖ E£ÀÄìgÉãïì ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃwAiÀiÁV ¢:01-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀå gÁwæ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.29000/- ¨É¯É® ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£ÀéAiÀÄ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå : 05/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.07.2012 gÀAzÀÄ   111  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.