Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Aug 2014

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       ¢£ÁAPÀ: 15-08-2014 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw  gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ªÀĺÉÃAzÀæ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ C«£Á±À vÀAzÉ CªÉñÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 05 5133 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢¤AzÀ UÉÆÃgɨÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 EJ 5381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 E.¹ 5381 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß   CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §® ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ §® ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  193/2014 PÀ®A.279,337 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                                    
E.¹. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-               

        ¹.¦.L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀªÀgÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ, ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ.) ¨Á§Ä UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä  DmÉÆà jPÁë £ÀA- PÉ.J-20/J-7068  £ÉÃzÀÝgÀ°è DPÀæªÀĪÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ¬ÄzÀÄÝ 20 °ÃlgÀ£À 5 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ(°ÃlgÀUÉ 18 gÀÆ) MlÄÖ  CA.Q.18.00 gÀÆ, ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  DgÉÆæ £ÀÆgÀªÀĺÀäzï FvÀ£À£ÀÄß PÀgɬĹ DvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²°¸À¯ÁV 11 ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è 180 °ÃlgÀ£ÀAvÉ 1980 °Ãlgï   ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁUÀÆ 20 °ÃlgÀzÀ 10 PÁå£ÀUÀ¼À°èzÀÝ 200 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  »UÉ MlÄÖ 2280 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ  CA.Q. 41,040/- gÀÆ.  ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚ¬ÄzÀÄÝ  EzÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÀmÁ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/14 PÀ®A. 3 & 7 E ¹ DPïÖöå 1955   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
   

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2014 gÀAzÀÄ  87 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   14,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.