Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ 10-40 J.JA.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¦£À°è ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À°è ±ÁAvÀgÁd @ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄtÚ 50ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36/ 7821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀgÁd gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ZÀ¥ÀàUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ±ÁAvÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 5-25 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwUÉÃgÀ 23 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ ¸Á|| ºÀÆ«£À¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä EªÀgÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æwù ¢£ÁAPÀ 29-12-11 gÀAzÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÉAmï eÁ£ï ZÀZÀð ªÀĹÌAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ gÀvÀߪÀÄä¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ zÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-12 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà @¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 21/12 PÀ®A 498 (J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r,¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj@gÁeÉñÀéj ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:-22/03/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ lªÀÄmÉ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð.eÁ:-ºÀjd£À,:G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á;-zÀgÀÆgÀÄ vÁ;-zÀUÁé®. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2012, PÀ®A.''ºÀÄqÀV PÁuÉ'' £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 24ªÀµÀð, ¹.¦.¹. 499 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ºÉÆý §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄgÀÄ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ §tÚzÀ Dl DqÀÄvÀÛ ªÀÄÄzÀÄPÀjUÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ §tÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ EµÀÖ«®èzÀªÀjUÉ §tÚ ºÁPÀ¨ÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ 30 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 499 gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ºÁ¥sÀ ªÀiÁr ¤£ÁåªÀ£À¯Éà ºÉüÀ°PÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçPÉÌ §tÚ ºÁQ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ dUÁÎrzÁUÀ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 143, 147, 341, 504, 353 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 24/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GqÀĦ PÁél¸Àð ªÀÄÄAzÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á®PÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UËqÀ£À¨Á« ªÀAiÀÄB7 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á° ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð eÁwB ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸ÁB »lß½î vÁBfB©eÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-28 J-7767 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á®PÀ ¤AUÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AUÀgÁd£À JqÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2012 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.