Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 27-11-2013 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀAzÀ°ºÉÆøÀÆUÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 14370/-¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀªÀj£ï UÀAqÀ ¸ÉÖöÊ¯ï ¨Á§Ä @ ±ÉÃSï C«ÄÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:  ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á: ¸ÀÆUÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀÄ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À»AzÀ ¸ÉÖöÊ¯ï ¨Á§Ä @ ±ÉÃSï C«Äãï EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ  5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ  vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ DUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉÆlð£À°è gÁfAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ: 26.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛ E§âgÀÆ ¸ÉÃj  ‘’K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ E¢ÝAiÀiÁ F HgÀ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ’’ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤r ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 121/2013 PÀ®A 498(J).323.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 24/11/13 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð -¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ,60ªÀµÀð,zÀ¸ÀgÀÄ,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 36/AiÀÄÄ 449 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¢AzÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ CAvÀå QæAiÉÄ ªÀÄÄUÀ¹ vÀªÀÄä HjUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §eÁd ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¸Á- vÉÆÃgÀt¢¤ß      FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽwzÀÝ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ  PÀAmÉAiÀÄå ¸Á- w¥À஢¤ß E§âgÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀzÀÝ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉPÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄ®QUÉ,JqÀUÀqÉ,vÀ¯ÉUɪÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ  §¼ÁîjAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ E¯Ád¤AzÀ UÀÄt ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ 27/11/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 309/2013 PÀ®A. 279,337,338,304(J) L¦¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà eÁ;£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ;20, 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;22 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸Á UÀÄAqÁ vÁ;¹zsÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆ¨ï ªÀAiÀiÁ;17 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G; «zÁåyð ¸Á;UÀÄAqÁ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄ ¤Ã£ÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV J¼ÉzÀÄ vÉÆqÉUÀ¼À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉnÖ£À UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2013 PÀ®A; 504.341.323.325 506. gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ: 27-11-13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAQÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è §mÉÖ vÉÆýAiÀÄ®Ä CxÀªÁ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ FdÄ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊ PÀmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄtÂPÀAn¤AzÀ vÉÆAqÁVzÀÄÝ, vÀ¯É¬ÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¤Ãj£À°è d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÉ¯Áè wA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æÃ.UÉÆAzÀ½î FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÁUÉêÁr vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 50/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.                       
                  

                  ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ UÀuÉñï dªÀ½ , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁ.ªÀ: ZÀPÀ¯ÉÃgÀ UÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ UÀuÉÃ±ï ªÀAiÀÄ:35ªÀ, FvÀ¤UÉ 02 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C¥ÉArPïì D¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÁUÀÆå DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ , ¸ÀzÀj UÀuÉñï FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¹zÉà ¢£ÁAPÀ:28-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ZÀPÀ¯ÉÃgï UÀ°èAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÀQAr bÀrUÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA.26/2013 , PÀ®A. 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦ügÁå¢ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸Á§ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA G.PÀÆ° ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄnÖ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀªÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.27-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á¸Á§£ÀÄ ¸ÀzÁÝA¤UÉ ªÀÄgÀªÀÄ£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÁÝA£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ CwÛUÉUÉ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/13 PÀ®A.504, 323, 324, 354 gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2013 gÀAzÀÄ  57 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.