Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Aug 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ 22-08-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JAPÉÌ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¦£À°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ  r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁr. CªÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ £ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ DzÀgÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¹Q©zÀݪÀ¤AzÀ   dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1200/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2012 PÀ®A.78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, 25 ªÀµÀ, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á:PÀ°èzÉêÀPÀÄAmÁ, ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ ªÀÄAqÀ®, (J¦) ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, FgÀtÚ vÀAzÉ PÀÄj ¤AUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, ºÁUÀÆ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, J®ègÀÆ ¸ÉÃj 800 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÀzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ J¯É ©ZÁÑ° UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ J¯É©ZÁÑ° ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆArzÉݪÀÅ, ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ gÀAUÀtÚ EªÀjUÉ aPÀÄ£ï UÀÄ£Áå dégÀ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, PÉÆAqÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß §¯ÉAiÀÄ°è ºÁQ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 19-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆAqÀAiÀÄå gÀªÀjUÉ JZÀÑgÀªÁV JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄjUÀ½UÉ ºÁQzÀ §¯ÉAiÀÄ 5 PÀA§UÀ¼ÀÄ QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀݪÀÅ, PÀÆqÀ¯Éà FgÀtÚ£À£ÀÄß J©â¹ E§âgÀÆ PÀÆr £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀÄjUÀ¼À §¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ 800 PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁt°®è, PÀÆqÀ¯Éà vÀªÀÄÆäjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁUÀ £ÁUÀ¥Àà, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ gÀAUÀtÚ EªÀgÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¯É©ZÁÑ° PÁåA¦£À d£ÀgÀÄ J¯É©ZÁÑ° PÁåA¦£À ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£À°è 500 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÆrºÁQzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è 150 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀªÀÅ, E£ÀÄß½zÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ CzÉà ¢£À J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ PÀÄj ¸ÀAvÉUÉ, ¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¥ÀwÛPÉÆAqÀ PÀÄj ¸ÀAvÉUÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆøÀV ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV PÀÄjvÀÄUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt J®ègÀÆ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ   ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 379 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                       PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ §¸ÀªÀgÁd£À ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÀ zÁjAiÀÄÄ ªÀÄgÀPÀ¯ÉÆÃgÀ zÉÆrØ ªÀÄÄAvÁzÀ EvÀgÉ zÉÆrØ UÀ½UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß 1) AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 2) gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 3) AiÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄåUÀÄdÓ¯ï ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 4) §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 5) §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄdÓ¯ï, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 6) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ; §AUÁgÀAiÀÄå, ¤A¨ÉÃgï, ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 7) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ; gÁªÀÄAiÀÄå, PÀįÉÃðgïzÉÆrØ, 8) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÀ¥Àà vÀÄUÀ¯ÉÃgï, 9) ¨Á®¥Àà vÀAzÉ; gÀAUÀ¥Àà, PÀA¦, PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 10) ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ; gÀAUÀ¥Àà PÀA¦, PÉ.E§UÉÃgÀ. 11) gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ; §AUÁgÀAiÀÄå ¤A¨ÉÃgï, PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ. 12) CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ: AiÀÄ®èAiÀÄå JA.PÀįÉÃðgïzÉÆrØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸Àj ªÀiÁqÀĪÀAvÉ Hj£ÀªÀgÀÄ PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄwUÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®PÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀªÀjUÉ zÁj ©qÀĪÀAvÉ PÉýPÉÆAqÀgÀÆ ©nÖgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 22/08/12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ:ªÀdgÀAiÀÄå, 55ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á- PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ Hj£À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ vÉÆÃrzÀ eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ ªÀÄļÀÄî PÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C¯Éè ºÀwÛgÀzÀ°èzÀÝ PÉîªÀÅ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E°èAiÉÄà ¤£ÀߣÀÄß vÀUÀÄÎ vÉÆÃr ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DvÀ£ÀÄ  Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉÆrè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ SÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ zÀÄA¨Á®Ä ©zÀÄÝ PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¹ ºÉÆUÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ NqÁqÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃr ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A: 143,147,148,504,506,307,427, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¤ÃgÁªÀj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

         ¢£ÁAPÀ:-22-8-2012 gÀAzÀÄ 11-40 J.JAPÉÌ eÁ°ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀ zÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ 47 £Éà ªÉÄʯï ZÉÊ£ï £ÀA 2557 JqÀ ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ ZÉÊ£ï £ÀA 2548 §® ¨sÁUÀzÀ ¸ÉêÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß 1) ±ÉÃRgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀAiÀÄå¸Áå«Ä ¸Á: dA§Ä£ÁxÀ£ÀºÀ½î 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÁvÉ¥Àà CAUÀr ¸Á: eÁ°ºÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉÊ¥ï ªÀÄÆ®PÀ C£À¢üPÀÈvÀ CPÀæªÀĪÁV ¤ÃgÀÄ ºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉUÉ £ÀµÀÖ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ²æÃ. J£ï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ J£ï. §¸À¥Àà ªÀ: 39, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï £ÀA 1 PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A 55(1)(2) PÉ.L AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 431, 427 gÉ/« 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸Á§ªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ºÀÄtZÉÃqï, 38 ªÀµÀð, ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà PÀÆr UÀ¢Ý ºÀaÑ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽzÀÝ   ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢, ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢,3]gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀiÁ£À¥Àà  £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:  ºÀÄtZÉÃqï,] UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀÄtZÉÃqïEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀ ºÉÆ® CAvÁ UÀzÉÝ ºÀaÑ §A¢¢Ýj CAvÁ AzÀªÀgÉà ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÁ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ® CAvÁ ºÀaÑ §A¢zÉÝÃªÉ JAzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ
 ©r¸À®Ä §AzÀ  vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸Á§tÚ¤UÉ  CAV »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß wgÀÄ« UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2012 PÀ®®A: 341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2012 gÀAzÀÄ 63    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   11400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.