Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¨sÉÃgÀV 2) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¨sÉÃgÀV 3) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ¨sÉÃgÀV, 4) ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ UÉÆA¢, J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÀÄzsÉå F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 02-06-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ UÁæzÀªÀÄ §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄUÀÄqÀØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ, “J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÖgÀÆ PÉüÀĪÀªÀj®è” CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/12 PÀ®A. 341, 504, 323, 355, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ-1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤Sï PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÀĪÀiÁj DAiÀÄåªÀÄä vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ 17 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:AiÀÄrªÁ¼À FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 24.1.2012 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄrªÁ¼À FvÀ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV DPÉAiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DUÁUÀ DPÉUÉ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÉÆ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ C°è÷UÉ §AzÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2012 PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ: 02-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÀÄ AiÀÄÄ. DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄ®ªÀÄAzÀ GªÀÄä£Éä ªÀAiÀiÁ: 27 eÁ: PÀªÀiÁä , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: M¼À§¼Áîj gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ° ºÀtzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɹPÉÆArzÀÄÝ , DvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ 1000/- gÀÆ PÀÆ° ºÀt PÉÆlÄÖ G½zÀ ºÀt £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ DUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ CAd£ÉAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¥ÀÆtð ºÀt PÉÆqÀzÉà wgÀÄV¸ÀÄvÉÛãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV DvÀ£À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ , §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀ¨ÉgÀ½UÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ,C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.121/2012 PÀ®A.341, 504, 323,324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. gÁdÄ vÀAzÉ eÉÊ¥Á® ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw J¸ï ¹ ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwægÀ ªÉÆxÁér¸ÀÖ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀzÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è QæPÉÃl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00 UÀAmÉUÉ ]CPÀëAiÀÄ 2]¦æÃvÀÄ 3] PÁwðPÀ 4]gÀ«. 5]«gÉñÀ 6]¤¯ÉñÀ 7]£ÀgÀ¹AºÀ®Ä 8]²ªÀgÁd 9]Vj 10]£À«Ã£ï 11]£ÀAzÀ 12] ¸ÀĤïï 13] ¥ÀvÉÛ J®ègÀÄ eÁw J¸ï ¹ ¸Á; gÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Áåmï ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÀqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®A. 143,147,148,323,324 504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ïPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ:-02/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 33 ªÀµÀð.eÁ:-dAUÀªÀÄ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ vÉÆÃj¹zÀAvÉ £ÀµÀÖPÉÆ̼À¥ÀlÖ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÀ MlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,84000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £É®Äè ºÀÄ®Äè ªÀÄvÀÄÛ zÀ£ÀPÀlÄÖªÀ eÉÆÃ¥Àr, J«Ää DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÀì£ÁVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ . §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ''DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ'' 06/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥sÀjÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀĸÉãï¦ÃgÁ PÉÆqÀ ¥sÁåPÀÖj , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ºÀĸÉãï¦ÃgÁ vÀAzÉ dAVè¸Á¨ï PÉÆqÀ ¥sÁåPÀÖj ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , 09 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ FvÀ£ÀÄ qÉʪÀgïì PÉÆlÖ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ qÉʪÀgïì PÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢Ã CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ EzÀÝgÉà EgÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃgÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ£ÁA±À PÉøÀÄ gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆj£À JªÀiï.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ ªÉÆzÀ®Ä JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤®ðQëöå¹ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀzÉà vÀAzÀÄ ºÁPÀzÉà EzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ , DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ½¹j CAvÁ DvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ ªÁzÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃAiÀiÁ §zÁä±ï ªÀÄÄAqÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 120/2012 , PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2012 gÀAzÀÄ F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉUËqÀ ¨É¼ÀªÁn ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ ªÀ: 40, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÄ ¸Á: ¤rUÉÆüÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà @ ±ÀgÀuÉUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ: 43, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤rUÉÆüÀ ºÁ/ªÀ: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀºÁgÀ E®è¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸Á® ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà ¢üªÀiÁPï ªÀiÁqÀÄwÛ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E°èAiÉÄ PÀnÖ ºÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A 323, 324 506 gÉ/« 149 L¦¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 70 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÀ®UÀ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉƼÀÄîwÛvÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ-27/05/2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ CjPÉÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÀj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ-01/06/2012 UÀAmÉ aQvÉì ¥sÀ®PÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ , ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà 40 ªÀµÀðeÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-UÀ®UÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ 25 ¢£ÀUÀ½AzÉ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ¢B¹zÀÝtÚ ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØ [ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£Á/UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ] FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ FvÀ£ÀÄ ¥Á±ÀéðªÁAiÀÄÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀzÁäªÀw FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÆÎjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 10.40 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ¢AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:02.06.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀAiÀÄB 37 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¥ÀlPÀ£ÀzÉÆrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgïÀ. £ÀA:16/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæöPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ.02-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Ä¢ÝPÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À zÉÆqÀØ¥Àà PÉÆÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §¸ï £ÀA.PÉJ-22-J¥sï-1735 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀA.PÉJ-36-9887 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ £ÁUÀ¥Àà ¸Á.§Ä¢Ý¤ß, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á.vÉgɨsÁ« E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ 3-4 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀÈ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀAPÀgÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà £ÀA¢ºÀ½î 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/12 PÀ®A.279.337.338.304(J) L¦¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-06-2012 gÀAzÀÄ 12:20 UÀAmÉUÉ AiÉÆçÄgÁd vÀAzÉ eÁ£À ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G:¸ÉPÉÆåjn UÁqÀð, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-3-28 Dgï Dgï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¯ÁpE®èzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¤¯ÁÝt ¥Àæ¨sÁgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¯ÁpAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä w½¹zÁUÀ J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ l¤ðAUï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ gÀ¸ÉÛ CdħdÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀjzÉà ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ eÉ.eÉ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¦J¸ï.Dgï.n¹ §¸ï §AzÀÄ C°è ¨Éë£À ªÀÄgÀ PÀqÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¦.gÁªÀıÉõÀAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå, J¦J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : J¦ 28/eÉqï 3458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÆÃr §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzɪÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ PÀqÉAiÀÄĪÀ) ¨Á§Ä vÀAzÉ ±Á®A ¸Á¨ï, G: UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÀÝgÀÆ CzÀgÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ¥Áæt ,ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ ¨ÁgÀzÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀªÀÅ §¹ì£À ªÉÄïÉÉ ©zÀÄÝ mÁ¥ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ qÉäAiÀįï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå, 51 ªÀµÀð, Qæ²ÑAiÀÄ£ï, gÉïÉé £ËPÀgÀ, ¸Á: ªÀÄlªÀiÁjf: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 60/2012 PÀ®A: 304(J)¸À»vÀ 34L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 02-06-2012 gÀAzÀÄ ²æà JA. dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÉÆæÃeÉPïÖ D¦ü¸Àgï ºÉ¯ïá J ZÉʯïØ D¥sï EArAiÀiÁzÀ J£ï.f.N. ºÁ.ªÀ. £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ gÉÆÃqï zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß D¦üÃ¸ï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ C°èAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CPËAmÉAmï QgÀuï PÀĪÀiÁgï E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀÀð¢AzÀ ªÀQðAUï ¸ÁÖ¥sï wAUÀ¼À «ÄÃnAUï PÀÄjvÀÄ UÀ§ÆâjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä D¦üøïUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä D¦üøï£À »A¢£À ¨ÁV®£ÀÄß MzÀÄÝ ¨ÁV°£À M¼ÀUÀqÉ a®PÀzÀ ªÉƼÉUÀ¼ÀÄ ©aÑzÁUÀ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉç¯ï qÁæzÀ°èzÀÝ ¤PÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ PÁåªÉÄÃgÁ C.Q.10,200/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄßAiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 454, 380 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ: 02.06.2012 gÀAzÀÄ D¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀÄZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀĺÉñï vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï ¸Á: D¯Áݼï vÁ: ªÀiÁ£À«.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ ¹Q©zÀݪÀjAzÀ 1) §eÁeï ¥ÁènãÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 PÀÆå-9912 C.Q.gÀÆ. 20000/-2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34 J¯ï-6499 C.Q.gÀÆ.20000/- 3) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-36 «-7186 C.Q.gÀÆ 25,000/-4) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éè÷àÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 «-2296 C.Q.gÀÆ. 25000/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 600/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/12 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2012 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.