Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Aug 2016

Press Note


 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


    PÀ¼ÉzÀ 2003£Éà ¸Á°£À°è CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2003 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, ºÀt PÉÆqÀÄ-vÀUÉÆüÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd vÀA: ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀÄ: 27ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÝ DgÉÆæ PÉ.PÉ.gÀªÉÄñÀ vÀA: AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀA: ®ZÀªÀÄ¥Àà ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ¸ÀA: 94/2003 PÀ®A: 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ.
PÉƯÉUÁgÀ£ÁzÀ PÉ.PÉ.gÀªÉÄñÀ vÀA: AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà PÀ¼ÉzÀ 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ FvÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ r.J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà gÀ«£ÁxÀ r.JZï. ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà GªÉÄñï.JA. ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV §¯É©Ã¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.08.2016 gÀAzÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¹¦¹ 384 ºÁUÀÆ ²æà CªÀÄgÉñÀ ¹¦¹ 606 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÁuÁPÀëöåvÀ£À¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ¥Àr¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.  

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 07.08.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದ ಸಂಗನ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಶಿಬಾರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಕಾಲು ದಾರಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ EªÀಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ¹zÉÝñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಬಂದವನೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಆಕೆಯ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ‘’ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ಗಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿ’’ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ಎತ್ತಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪದ್ದಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹುಲಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಒಂದು ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದು ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2016 PÀ®A : 354, 504, 506 L¦¹ & PÀ®A : 3(I)(X)(XI) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ ತಂದೆ ಸೈಯಾದ ಜಿಲಾನಿ 24 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಸಬ್ ರಜಿಸ್ಟರನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಇಸ್ಲಾಂ ನಗರ ಮಾನವಿ  ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಆನಂದ ಶಿಂದೆ ದಿನಾಂಕ 07-08-2016 ರಂದು ಬಾನುವಾರ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರಾಜಬಂಡ ಡ್ಯಾಂ ನೋಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36/.ಬಿ.6363 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಸಂಜೆ 4-00ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಶಿಂದೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈತನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನೀದಾನವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಬೈಯಲು ಮರ್ಚೇಡ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಚಾಲಕರುಗಳು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಸ್ಪರ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಆನಂದ ಶಿಂದೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇವು ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಬಾಹುಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಆನಂದ ಶಿಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಆತನು ಸಹಾ ಎಡಗಾಲಿನ ತೊಡೆ ಮುರಿದಿತ್ತು. ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಜಾನ ಡಿಯರ ಟ್ರಾಕ್ಟರು & ಟ್ರಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು ಅದರ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ ನಂ PY3029D392296  ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾ: ಬೆಟದೂರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯಾದ ಅಲ್ತಾಫ ಈತನು ನಮ್ಮೀಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಾಯಚೂರು ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಘಟನೆಯು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಆನಂದ ಶಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಬ್ಬರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಅಪಘಾತ ಜರಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 170/16 ಕಲಂ.279,,338 .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀmÉÆÖ½ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð.  gÀªÀÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ:-06/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV  ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©¹ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ²æà ¸ÀAfÃªï ºÉÆêÀiïUÁqÀð EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ, C°è JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è  (¯ÁjUÀ¼ÀÄ) C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä  ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, D ¸ÀܼÀPÉÌ DgÉÆæ ªÀÄ®èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ  ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä  CrØ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ  PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA:176/2016. PÀ®A. 353, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ದಿನಾಂಕ 07.08.2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 4) w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 5) ¥ÀzÀäªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 6) ºÀÄ®UÀªÀÄä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀÆgÀÄ FvÀ£À ಅಳಿಯನ ಹೊಲದಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯನು ಬಿತ್ತಿದ ಹೊಲವಿದೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಸಂಜೆ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯನ ಹೊಲದಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ್ಗೆ 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà 3) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 4) w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà 5) ¥ÀzÀäªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 6) ºÀÄ®UÀªÀÄä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UËqÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಹೊಲ ನಿನ್ನದೇನಲೇ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯ್ಯಾಕ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಿ ಯ್ಯಾಕ ದಾರಿ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 3 ನೇದ್ದವರು ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ, ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದು PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2016 PÀ®A : 143, 147, 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ  ಪಿ.ಮಂಗಾದೇವಿ ಗಂಡ ಪರಬತುಲಾ ಸತ್ತಿಬಾಬು ವಯ-32ವರ್ಷ: ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪು ,ತಾ:ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÄ ದಿ.30-03-2000 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಪರಬತುಲಾ ಸತ್ತಿಬಾಬು ತಂದೆ ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ವಯ-45ವರ್ಷ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಯಾಗಿದ್ದು,ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರಧಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 4,00,000-00ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 30 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖರ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ 1] ಪರಬತುಲಾ ಸತ್ತಿಬಾಬು ತಂದಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿವಯ-45ವರ್ಷ 2]ಪರಬತುಲಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿತಂದೆಸೂರ್ಯರಾವ್ವಯ-60ವರ್ಷ,3] ಪರಬತುಲಾ ಎರ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ವಯು-56ವರ್ಷ4]ಪರಬತುಲಾಸೂರಿಬಾಬುತಂದೆಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿವಯ-42ವರ್ಷ5] ಪರಬತುಲಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರಾವ್ ತಂದೆ ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ,ವಯ-38ವರ್ಷ,6] ಪರಬತುಲಾ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಪಿಲಕ್ಷ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ವಯ35ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ
  
ಸಾ:ರವಿಚೆಟ್ಟುಸೆಂಟರ್,ನೀರಿನಟ್ಯಾಂಕಸಮೀಪಚಲ್ಲಪಲ್ಲಿಗ್ರಾಮ,   ಉಪ್ಪಲಗುಪ್ತಮ್ ಮಂಡಲಂ, ಅಮಲಾಪೂರ-ತಾಲೂಕಾ,
  
ಜಿ:ಪೂರ್ವಗೋದಾವರಿ [ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ]EªÀರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತರಬೇಕೆಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2016 PÀ®A: 498(J),504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :09.082016 gÀAzÀÄ  111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  15,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.