Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Sep 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿ. 17/09/2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ-36/ಟಿಬಿ-9760 ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-223 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ  1)ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ qÉÆÃAVæ, 21ªÀµÀð, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ªÀÄĹèA, ¸Á.ªÉAPÀlgÁAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉ ªÀÄzÀÄUÀ¯ï   ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕgÁzÀ 2) ªÀÄ»§Æ§¸Á§ C°AiÀiÁ¸ï wPÀÌ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¨ÁµÀ¸Á§ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ïEªÀgÀÄ  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೆ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾgÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á. UÁæªÀiÁ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ dPÉÌgÀªÀÄqÀÄ, ºÁ.ªÀ. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀEªÀgÀÄ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಮಸ್ಕಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ಈತನು ಮುದಗಲ್ ಸೀಮಾದ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನವನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸದೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮುದಗಲ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಆರೋಪಿ ನಂ.2 ಇವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೂಕಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರು ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮೆಲಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಕೆಡವಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿzÀÄÝ  ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  136/2014 PÀ®A 279,353, 332 gÉ/« 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿ.14-09-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಚಾಗಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಆನಂದಗಲ್, ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,    :ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿ. FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರgÁzÀ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, ವಯ-55ವರ್ಷ,  :ಮನೆಕೆಲಸ. ಸಾ:ಚಾಗಭಾವಿEªÀgÀ  ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಸೂಳೇ ಬೋಸೂಡಿ ರಂಡೆ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೂದಲಿಡಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ಜೀವಬೆದರಿಕೆ  ಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳಿಗೆ ಸಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕೆಗೂ ಸಹ ಕೈ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2014 ಕಲಂ: 341,323,504,506  IPC.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
    ಮೃತ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ §ÄzÀÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð, eÁw|| £ÁAiÀÄPÀ G|| DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| DvÀÆÌgÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಉಪ-ಜೀವನಕಾಗಿ ಒಂದು ‘’XENON PICKUP’’ ಆಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ದಿನಾಂಕ 10-09-2014 ರಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕಿಡಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ಜನರು ಮೃತ ಪಟ್ಟು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದಿ|| 14-09-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಬೋಧಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 18-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2014 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁcAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.09.2014 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     6,100 -gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.