Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 May 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿ.30-04-2015ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ನಿಂತು  ಹುಂಜಗಳನ್ನು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಹಣ ವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತ ಕೋಳಿ ಪಂದ್ಯ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.¹gÀªÁgÀ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿಮಾಡಿದಾಗ 7 ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು 1] ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ಜಾತಿ:ಚಲುವಾದಿ,ವಯ-50ವರ್ಷ ಸಾ:ಬಾಗಲವಾಡ.  2] ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-25ವರ್ಷ,ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪು  3] ಶ್ರೀನಾಥ ತಂದೆ ಬಾಲಯ್ಯ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-20ವರ್ಷ,ಸಾ:ಮಲ್ಲಿನಮಡುಗು       EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß        ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 750=00 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 3 ಹುಂಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1825=00  ಜೂಜಾಟದ ಹಣವನ್ನುಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ 3 ಹುಂಜ ಮತ್ತು 3 ಜನ ಆರೋ ಪಿತರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಮೇತ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2015 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ,ಜೆ ಬೊಮ್ಮನಾಳ ಸೀಮಾದ ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) PÀ£ÀPÀ¥Àà  vÀAzÉ »gÉÃUËqÀgÀÄ  ªÀAiÀiÁ: 44 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ 2) zÉêÀtÚ  vÀAzÉ  FgÀ¥Àà £ÁqÀUÉÃgÀÀ ªÀB 28 G:MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÁånºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 28 ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 4) ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ °AUÀtÚ £ÁrUÀ -¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 5) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  ºÀjd£À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ 7) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÉÃjV ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸೇರಿ ತಮ್ಮಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ  ನಸೀಬಿನ 52 ಇಸ್ಪೀಟುಗಳ  ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣದ ಪಂಥ ಕಟ್ಟಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿ,ಎಸ್,ಐ ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಸಿಬ್ಬಂ¢ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ-3.4.5.6.7. ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 3000/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟು ಎಲೆಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ  ವರದಿಯ ನೀಡಿದ್ದರ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ , UÀÄ£Éß £ÀA; 49/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖCrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ PÉÆAqÀÄ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ¢£ÁAPÀ:- 29/04/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÀ¢ÝAiÀĪÀgÀ, 22ªÀµÀð,eÁw-£ÁAiÀÄPÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á-CAd¼À FPÉAiÀÄÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ºÀ¢ÝAiÀĪÀgÀ FvÀ¤UÉ 2 £Éà ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è EzÁÝUÀ,¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV zÀÄrzÀÄ 1 ®PÀë gÀÆ.ºÀtªÀ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ EzÀgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ £ÁªÀÅ 1 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ zÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ Hl E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ªÉÆzÀ® ºÉAqÀw ¤Ã®ªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà a£Á° ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ PÀAoÀªÀÄlÖ wAzÀgÀÄ Hl ºÁQ¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwÛAiÀÄ£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £Á¼ÉAiÉÄà E§âgÀÆ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¤Ã£ÀÄ §gÀ¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ,ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÀqÉ,vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉwÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä §gÀ¢zÀÝgÉ ¤Ã£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.89/2015 PÀ®A. 504,324,498(J),506,gÉ/« 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-04-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಜಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬುಡದಿನ್ನಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð, eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : «ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಪವಿತ್ರಾ ಈಕೆಯು ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರಾಳು ಚೀರಾಡಲು ಅವಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಾವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1) ಜಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 2) ಭೀಮೇಶ ತಂದೆ ಎಂ.ಭೀಮಣ್ಣ             3) ರಾಮುಡು ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ 4) ಮುದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ 5) ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ಎಂ.ಭೀಮಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ : ನಾಯಕ, ಸಾ-ಮೀರಾಪೂರು 6) ಬುಡದಿನ್ನಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ 7) ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ವೆಂಕಟೇಶ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕ್ಲಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 36/2015 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 354 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ಪಿರ್ಯದಿ ಸಮೀನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಹುಸೇನಬಾಷ ಹಣಗಿ, ವಯಾ 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಉದ್ಯೋಗ ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ.ಕಿಲ್ಲಾ ಮುದಗಲ್ FPÉAiÀÄÄ ಈಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದೆ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ವಿನಾಕಾರಣ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಹುಸೇನಬಾಷ ಹಣಗಿ, FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯದಿದಾರಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇತನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳರಲಾರದೆ ಪಿರ್ಯದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ 25-04-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು, ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಂತರ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿzÀÝgÀ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2015 PÀ®A 498(), 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2015 gÀAzÀÄ  37 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.