Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Oct 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಇತರೆ .ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 05/10/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà f ¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ£ï ªÀAiÀiÁ-36  G- PÀ¯ÉPÀë£ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æà gÁªÀiï ¥ÉÊ£Á£Àì zÉêÀzÀÄUÀð ±ÁSÉ vÁ- zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-09-2018 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ  ²æà gÁªÀiï ¥ÉÊ£Á£Àì ±ÁSÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ±ÁSÉUÉ §ÄqÀ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á§Ä ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ-45 ¸ÁQ£À - ²ªÀAV FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ KPÀªÀZÀ£À¢AzÀ KgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÉ ªÁºÀ£À Rjâ¸À®Ä ¸Á® ¸Ë®§åªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÆÛ FUÀ¯Éà ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ  vÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ¸Á® ¤ÃqÀ®Ä ¸ÁzÀ嫯Áè CzÀPÉÌ PÀA¥À¤AiÀÄ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ ¤ªÀÄä zÁPÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è zÁR¯ÉUɼÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸Á® ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ, DUÀ §ÄqÀ£ï ¸Á§£ÀÄ CªÉ¯Áè UÉÆwÛ¯Áè ¸Á® ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ KPÉ E°è ¥ÉÊ£Á£Àì EnÖ¢Ýj PÀÆqÀ¯Éà E°èAzÀ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁr E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß E°èAiÉÄà ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É J£ÀÄßvÀÛ¯É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ  ¨ÉƸÀÆr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ±ÁSÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀ§zÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É J£ÀÄßvÀÛ¯É »AzÉƪÉÄä ¤£ÀUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÉÝÃ£É ªÀÄgÉwÛ¢ÝAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀPÁÌUÀ¯Áè J£ÀÄßvÀÛ¯É ±ÁSÉAiÀÄ°èzÀÝ mÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀÛgÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÀéA¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¤ÃªÀÅ ¨ÉêÀÇj¤AzÀ §AzÀÄ E°è C¢üPÁgÀ ºÉÃUÉ £ÀqɸÀÄwÛj  vÁ£ÀÄ EzÉ vÁ®ÆQ£ÀªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä°ègÀĪÀ ¸Á®zÀ zÁPÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä PÀA¥À¤AiÀÄ GzÉÆÝÃVUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß PÀnÖºÁPÀÄvÉÛÃ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj  £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ,  zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ°è PÀ®A 504,506,427,511 L¦¹ PÁAiÉÄÝ  C¼ÀªÀrPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ  EzÀÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀtªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ J£ï.¹ £ÀA§gÀ 24/2018  £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåöAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 380/2018 PÀ®A: 504, 506, 427, 511 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAjgÀÄvÁÛgÉ.

ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಮಾಲೀಗೌಡ್ರು ಜಾತಿ-ಲಿಂಗಾ ಯತ, ವಯ-27ವರ್ಷ -ಮನೆಕೆಲಸ,ಸಾ:ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಇವರು ಈಗ್ಗೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾ ಗಿದ್ದು 1 ಗಂಡ ಮತ್ತು 1 ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಕುಡಿದುಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತ ವಿನಾಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಅವರಿವ ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಳ ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ನೀಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಸಹ ಆರೋಪಿತನು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ಕಿರಕುಳವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ದಿನಾಂಕ.03-10-2018 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಳ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ, ಅಣ್ಣ ಬಸನಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಶರಣ ಬಸವ ಇವರು ಲಕ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಹೆಂಡತಿ-ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ಸೂಳೇ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕಿ ನಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡಚೆಪ್ಪಗೆ ಚುಚ್ಚಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 203/2018 ಕಲಂ:498[],323,307,504,506 ಐಪಿಸಿ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣದ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.