Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Jul 2014

Reported Crimes

.     
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁð¢ eÁAiÀiï ®ÆPÀ¸ï vÀAzÉ PÉ. ®ÆPÀ¸ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: QæòÑAiÀÄ£ï, G: UÉÆèÃj ±Á¯ÉAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÖæü D°Ãªï ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:03-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ UÉÆèÃj ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉÃ, ±Á¯ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2014, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥ÀàUËqÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvï G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ ¨sÁgÀw@¤Ã®ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ zÀÆgÀªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è §gÀĪÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄð£À CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ  ¢£ÁAPÀ: 09-07-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÁæªÀĪÁzÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀvÀÄÛ ®PÀëöå gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt CxÀªÁ 5 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÀA§AzÀªÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¸Àj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2014 PÀ®A 448.504.506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀægÀPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀiÁð¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀ: 30, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1) CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¨Á«vÁ¼À ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ 2) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄåtÚ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ     3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ 4) ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ   5) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà  ºÉƸÀUËqÀgï ¸Á: ºÀÄ®Æègï 6) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ  7) D£ÀAzï vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀ  8) ²ªÀgÁeï vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ  9) «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀįÁÌd¥Àà ¸Á: E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUɨÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlgÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2014 PÀ®A 143. 147. 148, 448, 504, 323, 355, 354, 506. gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ: 11/07/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÀAqÀ¥Àà ªÀ:28 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:»gÉçÆzÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉçÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ 1) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:262) CAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ:313) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀ:524) gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ CAf£ÉAiÀÄå ªÀ:223) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:48 J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:»gÉçÆzÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå£À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zÀAqÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ D¹Û ¸À®ÄªÁV ElÄÖPÉÆArzÁÝ£É JA§ zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è DgÉÆæ CAf£ÉÃAiÀÄå£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zÀAqÀ¥Àà¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬Ä ¥Á°UÉ §AzÀ 04 JPÀgÉ ºÉÆ® ¤Ã£ÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ C¥Àà£À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ vÀAzÀÄ ElÄÖPÉÆAr¢ÝAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà zÀAqÀ¥Àà£À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ gÀAUÀAiÀÄå£ÀÄ F ªÀÄUÀ¤UÉ G½¸ÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MtPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UËgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ F ¸ÀÆ¼É£É £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯É PÉr¹zÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀjAzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ,¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÀzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAf£ÉÃAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀAiÀÄå EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¯Éà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ MAnAiÀiÁV ¹UÀÄ ¤£Àß C°èAiÉÄà ªÀÄÄV¹©rÛë CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  89/2014 PÀ®A: 143 147 323 341 504 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.DINDINDIN ,

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ;35 eÁw :PÀ¨ÉâÃgÀ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀನು 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದುಡಿಯಲು ಮಾನ್ವಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹೋಲ .ನಂ.79/1 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 3 ಎಕರೆ 24 ಗುಂಟೆ ನೇದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ  ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸದರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿನಿಂದ ಆತನ ಮಗನಾದ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ: 26 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ.ಈತನು ಸದರಿ ಹೊಲ  ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾನು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ ಬಂದು ಸದರಿ ಹೊಲ ತಾನೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕುಂಟೆ ಹಾಕಿಸಿ ಹೊಲ ಹಸನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 08.07.2014 ರಂದು ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ: 26 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ. ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ  ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ 18.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಹೊಲ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿಂದ್ಯಾವುದಲೇ ಹೊಲ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕೂಡು ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 201/2014 PÀ®A.447,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ  ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 11.07.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ²æêÀÄw ¯Á¯ï ©Ã UÀAqÀ gÀªÀÄeÁ£À ¸Á§  ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµï eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಮಗ ಇರ್ಫಾನ್ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ PÉ.J 36/7040 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CA§tÚ vÀAzÉ  ²ªÀ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಾಹನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 36/7040 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಬಲಗಡೆ  ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄuÉß £ÀA: 107/2014 PÀ®A : 279.337 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.07.2014 gÀAzÀÄ    139 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   27000-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.