Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Aug 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

E¸ÉàÃmï dÆeÁl zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ:  30.07.2017 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §AUÁgÉÀ¥Àà PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è , ªÀĺÀäzï ¥sÀ¹AiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ ¥Àæ¨sÁgÀ «±ÉõÀ  ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. r.¹.Dgï.© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ r.¹.©. , r.¹.L.©. ªÀÄvÀÄÛ r.¹.Dgï.©. WÀlPÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §AUÁgÉ¥Àà PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À®Ä PÉgÉAiÀÄ zÀQëtPÉÌ PÉ®ªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄß SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è 8 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 3 d£À ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1. AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 48 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¼Éà ¹¤ÃªÀiÁ mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ UÀ§ÆâgÀÄ 2. ºÀ¤Ã¥sï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 38 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß 3.VjñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà 42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ¹gÀªÁgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀjAzÀ , ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°è MlÄÖ 8,040/- gÀÆ, ªÀÄÆgÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 11 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ:3,89,440/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «±ÉõÀ  ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA; 18/2017 PÀ®A: 87 PÉ. ¦.  DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ºÁUÀÆ ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
     ದಿನಾಂಕಃ 31-07-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಾದ ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಕೆ.ಎಂ ರಂಗನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ವಯ 53 ವರ್ಷ, ಜಾತಿಃ ಮನ್ನೂರು ಕಾಪು ಸಾಃ ಹಿಮಗಿರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೂಡ್ ಶೇಡ್ ಏರಿಯಾ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆಯ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಯ 33 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಮಾತಾನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಜನರು ಹಿಂದಿನ ವೈಶಮ್ಯದಿಂದ  1) ಸತ್ಯಪ್ಪ ವಯ 50 ವರ್ಷ, 2) ನರಸಿಹಂಲು ವಯ 52 ವರ್ಷ, 3) ಭಗವಾನ್ 4) ನರೇಂದ್ರ 5) ಸೀನು ತಂದೆ ನರಸಿಂಹಲು 6) ಪವನ್ ತಂದೆ ನರಸಿಹಂಲು 7) ಪದ್ಮಾ 8) ನೇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹಾಗು ಇತರೆ 5 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಸಮಾನಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ನದೇನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನನ್ನ ಮಗ ಸಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದನು ಇದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹಲು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಿಂದ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಯಿತು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೂಡಿ ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ  ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ತಡವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆನೆ, ಕಾರಣ ಮೇಲಿನವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 211/2017 ಕಲಂ 143, 147, 148, 324, 323, 341 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :01.08.2017 gÀAzÀÄ 157 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.