Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 11-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ZÀAzï vÀAzÉ PÁAw¯Á¯ï ¨ÉÆúÀgÁ, 50 ªÀµÀð, eÉÊ£ï, ªÁå¥ÁgÀ,     ¸Á: PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ, J¸ï©L ¨ÁåAPï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ZÀªÉÃgÉƯÉÃmï lªÀgÁ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/J£ï-3549 EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA MA6AB6G767HA49516   EAf£ï £ÀA  3LF49752 EzÀÄÝ, EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3,80,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¨ÉÆÃd£ÀUËqÀ PÁA¥ÉèPïì ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 12-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀÝ, lªÀgÉà ªÁºÀ£À EgÀ°®è. ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ qÉÆÃj£À UÁè¹£À ZÀÆgÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀݪÀÅ. EzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¹®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ lªÀgÉà ªÁºÀ£À EvÀÄÛ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÀªÉÃgÉƯÉÃmï lªÀgÁ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/J£ï-3549 £ÉÃzÀÝgÀ qÉÆÃj£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÀtÂPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2013 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà AiÀÄAPÀtÚ J.J¸ï.L. £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀರು, ಹೆಚ್.ಜಿ.02 ರವರ ಸಂಗಡ ಗಣೇಶ 5 ನೇ ದಿನದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿನಾಂಕ:14-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-45 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿನಯ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ @ ಲೊಡ್ಡಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಖಾಸಭಾವಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಕುಣಿಯುವದು, ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿನಯ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ @ ಲೊಡ್ಡಬಾಯಿ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ನೀನ್ಯಾವನಲೇ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್, ಕುಣಿಯುವದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ, ದೂಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ£ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.145/2013 ಕಲಂ.353.ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:14.09.2013 gÀAzÀÄ 45 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.