Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jul 2012

Reported Crimes


                                 
¢£ÁAPÀ:05-07-12 gÀAzÀÄ 11-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸ÉAmÉãïì ZÀZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA.01 ¨Á¨Á vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï@anÖ ªÀ:21 eÁ:ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ºÉZï.©.ZËPï ºÀnÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°èè vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ºÉÆ£ÀßAiÀÄå JJ¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.1200/-, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.500/- & EvÉ ¸À®PÀgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝjAzÀ
 ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 03-07-2012 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 2) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 3) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 4) ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw 5) ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ 6) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ 7) °AUÀªÀÄä UÀAqÀ °AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÀAPÀ£Á¼À 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ  D¹Û «µÀAiÀÄzÀ dUÀ¼ÀzÀ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ¨Ál°, PÀnÖUÉ, PÀ®Äè, ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2012 PÀ®A. 143,147,148,324,307,504 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

05-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢AzÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAavÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà PÉÆÃ¥Á£ï , ªÀAiÀÄ: 60ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛzÀ PÀ¯É ºÀwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:-04-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ  ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ©üêÀÄtÚ, 30ªÀµÀð, gÁoÉÆÃqï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀiïÌ vÁAqÀ. FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä, UÀAqÀ: ªÉAPÀmÉñÀ, 26ªÀµÀð, gÁoÉÆÃqï, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt£ÁAiÀiïÌ vÁAqÀzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®z°èzÀÝÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ZÉüÀÄ PÀrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 05-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 14-00 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀéAiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉÇðøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 15/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ.05-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀzÀÀ PÉ.E.© ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.30 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ  ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.ªÁåPÀgÀ£Á¼À. FvÀ£ÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36-J-3360 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA.PÉJ-37-J-996 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦ügÁå¢ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ wêÀÈ ¥ÉmÁÖV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/12 PÀ®A.279.304(J) L¦¹. & 187 JA.«.PÁAiÉÄÝ.
¢£ÁAPÀ:-04/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è  ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀå£ï PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÁ¯Á¥ÀÄgÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄr¸À®Æ 22 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁr DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ H½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸É¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ AiÀiÁPÉ? PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄ J¸ÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉƦvÀgÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢MzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 61/2012 PÀ®A. 143 147 323 324 341 504 506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:-04/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄvÀå£ï PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå UÀÄr¸À®Æ 22 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »A¢£À zÉéøÀ¢AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁqÀ®Æ H½zÀ DgÉƦvÀgÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2012 PÀ®A. 143 147 324 341 504 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃqsÀzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÁgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.07.2012 gÀAzÀÄ 69  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.